Doelen

Hoofddoelstellingen

 • De gemeente verbetert de informatievoorziening aan inwoners en ondernemers. Daarnaast vindt verbetering van informatieuitwisseling tussen overheden plaats.
  ActiviteitPlanning
  Overstappen op landelijke voorzieningen voor topografie, handelsregister, WOZ-gegevens, kadaster en persoonsgegevens van inwoners2017-2020
  De gemeente zorgt ervoor dat inwoners van leidschendam-Voorburg kunnen stemmen voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen.
  ActiviteitPlanning
  Organiseren Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 20172017 Q1
  De gemeente verbetert de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties door beter gebruik te maken van digitale mogelijkheden.
  ActiviteitPlanning
  Website vernieuwen, in combinatie met klanttevredenheidsonderzoek2016-2017
  Nieuwe website beheren en onderhouden, met bijbehorende applicaties2016-2017
  Papieren archief digitaliseren (Project Sprongsgewijs Digitaal)2016-2017
  Digitaal burgerpanel inrichten en in gebruik nemen2016-2017
  Leidschendam-Voorburg wil uitstekende gemeentelijke dienstverlening bieden en verbetert zodoende ook de organisatie van de dienstverlening in het sociaal domein.
  ActiviteitPlanning
  De organisatie van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein verbeteren2017 Q1
  Gebiedsgericht werken verder inrichten2017
  Eén centrale organisatie voor cliëntondersteuning in de Sociale Servicepunten doorontwikkelen2017
  Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2019 ingevoerd. Bij de Kadernota is budget vrijgemaakt voor de voorbereiding op deze landelijke wetgeving. Dit gebeurt op basis van een programmaplan.
  ActiviteitPlanning
  Programmaplan omgevingswet uitvoeren2016 e.v.
  Omgevingsvisie ontwikkelen2017

  De gemeente maakt samen met inwoners en bedrijven Leidschendam-Voorburg duurzamer. De gemeente investeert in een groene, energiezuinige en gezonde leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij investeringen door particulieren en organisaties in duurzaamheid.
  ActiviteitPlanning
  Duurzaamheidsagenda uitvoeren2017-2020
  ActiviteitPlanning
  Schooluitval tegen gaan (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Jongerenvertegenwoordiging opzetten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle dienstverlening aan jongeren op elkaar aan laten sluiten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle werkloze jongeren in beeld brengen (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Werkloze jongeren begeleiden naar school of werk (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid)2017-2018
  Inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij elkaar, dragen meer bij aan de samenleving. Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid helpt daar bij.
  ActiviteitPlanning
  Mogelijke rol wijkverenigingen via Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) traject verkennen2017 Q1
  Trajecten Maatschappelijk verantwoord verenigen (MVV) stimuleren2017
  Project Wijkinitiatieven monitoren2017 Q2
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  De gemeente gaat samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo ongeveer 300 sociale huurwoningen bouwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden van de locaties. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, statushouders en studenten.
  ActiviteitPlanning
  Eerste sociale huurwoningen opleveren2017 Q4
  De gemeente ontwikkelt een herkenbaar en onderscheidend economisch profiel. Hierbij horen een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en passende bedrijvigheid dragen bij aan behouden van werkgelegenheid.
  ActiviteitPlanning
  Economische Agenda uitvoeren2017
  Toekomst bedrijventerreinen verkennen2017
  Initiatieven sociaal ondernemerschap ondersteunen2017
  Leidschendam-Voorburg werkt aan een onderscheidend, levendig en toekomstbestendig Huygenskwartier Voorburg. Er is een aantal quick wins in de openbare ruimte en een actieprogramma voor de middellange en lange termijn.
  ActiviteitPlanning
  Quick Wins openbare ruimte Huygenskwartier realiseren2017
  Actieprogramma Huygenskwartier uitvoeren2017
  Planvorming gemeentelijke gebouwen Huygenskwartier verkennen/uitwerken2017
  Ondersteunende activiteiten Huygenskwartier uitvoeren2017
  De gemeente streeft naar een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder. Zij is met Provincie Zuid-Holland in gesprek over het toestaan van andere functies naast glastuinbouw. De ontwikkeling van het gebied krijgt vorm via een gezamenlijk opgestelde gebiedsagenda en samenwerkingsmodel.
  ActiviteitPlanning
  Gebiedsagenda Meeslouwerpolder uitvoeren2017 e.v.
  De gemeente heeft ruim 160 speel- en sportplekken in de openbare ruimte. Het Speelruimteplan bevat de visie op sporten en spelen in de buitenruimte. Het laat zien wat de gemeente de komende jaren met de sport- en speelplekken gaat doen. Bewoners en met name kinderen krijgen de gelegenheid om mee te denken over de nieuwe inrichting.
  ActiviteitPlanning
  Uitvoeringsplan bij Speelruimteplan opstellen2017

  De gemeente verbetert de informatievoorziening aan inwoners en ondernemers. Daarnaast vindt verbetering van informatieuitwisseling tussen overheden plaats.
  ActiviteitPlanning
  Overstappen op landelijke voorzieningen voor topografie, handelsregister, WOZ-gegevens, kadaster en persoonsgegevens van inwoners2017-2020
  De gemeente verbetert de beleidsadministratie en digitale begroting. Dit maakt het makkelijker om keuzes te maken, tijdig bij te sturen en transparant te verantwoorden. De begroting is begrijpelijk voor iedereen.
  ActiviteitPlanning
  Nieuwe software voor de beleidsadministratie en begroting installeren2016-2017
  Beleidsadministratie en begroting volgens nieuwe systematiek opstellen2016-2017
  Vernieuwde beleidsadministratie en begroting doorontwikkelen2016-2017

  Zie paragraaf Lokale Heffingen.

  De gemeente streeft naar gemiddeld gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven, met behoud van voorzieningen. De lastendruk per belastingtarief blijft onder het gemiddelde tarief van andere gemeenten in de regio Haaglanden.
  De gemeente wil minder regels, minder administratieve lasten en lagere financiële lasten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
  ActiviteitPlanning
  Precario belasting MKB afschaffen2017

  Zie paragraaf Lokale Heffingen.

  De gemeente streeft naar gemiddeld gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven, met behoud van voorzieningen. De lastendruk per belastingtarief blijft onder het gemiddelde tarief van andere gemeenten in de regio Haaglanden.

  Zie paragraaf Lokale Heffingen.

 • De gemeente wil dat het aantal woninginbraken niet hoger is dan 380 per jaar.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen nemen om het aantal woninginbraken terug te brengen (Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016-2017)2017
  De gemeente streeft naar een maximaal aantal meldingen van jeugdoverlast van 600 per jaar. In de gemeente zijn geen criminele jeugdgroepen.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen nemen om jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen (Uitvoeringsprogramma veiligheid 2016-2017)2017
  Inwoners dragen bij aan het bevorderen van de veiligheid in hun eigen wijk. Daartoe ondersteunt de gemeente buurtpreventieteams.
  ActiviteitPlanning
  Buurtpreventieteams stimuleren en ondersteunen (Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016-2017)2017
  De gemeente wil voorkomen dat mensen radicaliseren, door te interveniëren bij signalen van radicalisering.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen nemen om radicalisering te voorkomen (Uitvoeringsplan Veiligheid 2016-2017)2017-2020
  De gemeente wil dat ouderen zich veilig voelen en ook veilig zijn binnen de gemeente.
  ActiviteitPlanning
  Plan van aanpak Ouderen en Veiligheid uitvoeren2017-2020
 • De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.
  ActiviteitPlanning
  Stompwijkseweg reconstrueren2017
  Dr. van Noortstraat herinrichten2017
  Aanleg 1e fase Verbindingsweg starten2017 Q1
  Aanleg 2e fase Verbindingsweg starten2017 Q2
  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Aanpak Sportpark Duivesteijn uitvoeren2017
  Velostrada Appelgaarde - Populierendreef aanleggen2017-2018
  Bewegwijzering verbeteren / fietsnetwerk promoten2017 Q3
  In 2017 hebben de verbetering van (regionale) fietsverbindingen en verkeersveiligheid voor fietsers extra aandacht van de gemeente. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Extra maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes uitvoeren2017-2018
  Regionale sterfietsroute aanleggen2017-2018
  Fietspaden asfalteren2017 e.v.
  Vanaf 2017 wordt de onkruidbestrijding minder milieubelastend uitgevoerd, zoals vastgelegd in wetgeving. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Onkruid op verharding gifvrij bestrijden2017
  De gemeente wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidschendam Centrum verbeteren. De gemeente neemt daarom maatregelen om verkeer zoveel mogelijk naar de N14 te leiden en het gebruik van de Vlietbruggen te ontmoedigen.
  ActiviteitPlanning
  Bereikbaarheidsmaatregelen rond de Sluisbrug uitvoeren2017
  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Fietsenstallingen station 't Loo opleveren2017 Q4

  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Fietsenstallingen station 't Loo opleveren2017 Q4
  Met het plaatsen van een elektrische laadinfrastructuur, bevorderen van het bezit en gebruik van elektrische voertuigen draagt Leidschendam-Voorburg bij aan duurzaam energiegebruik.
  ActiviteitPlanning
  Uitbreiding e-laadnetwerk faciliteren2017

  De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.
  ActiviteitPlanning
  Stompwijkseweg reconstrueren2017
  Dr. van Noortstraat herinrichten2017
  Aanleg 1e fase Verbindingsweg starten2017 Q1
  Aanleg 2e fase Verbindingsweg starten2017 Q2
  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Aanpak Sportpark Duivesteijn uitvoeren2017
  Velostrada Appelgaarde - Populierendreef aanleggen2017-2018
  Bewegwijzering verbeteren / fietsnetwerk promoten2017 Q3
  In 2017 hebben de verbetering van (regionale) fietsverbindingen en verkeersveiligheid voor fietsers extra aandacht van de gemeente. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Extra maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes uitvoeren2017-2018
  Regionale sterfietsroute aanleggen2017-2018
  Fietspaden asfalteren2017 e.v.
  De gemeente wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidschendam Centrum verbeteren. De gemeente neemt daarom maatregelen om verkeer zoveel mogelijk naar de N14 te leiden en het gebruik van de Vlietbruggen te ontmoedigen.
  ActiviteitPlanning
  Bereikbaarheidsmaatregelen rond de Sluisbrug uitvoeren2017
  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Fietsenstallingen station 't Loo opleveren2017 Q4

  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Aanpak Sportpark Duivesteijn uitvoeren2017
  Velostrada Appelgaarde - Populierendreef aanleggen2017-2018
  Bewegwijzering verbeteren / fietsnetwerk promoten2017 Q3
  In 2017 hebben de verbetering van (regionale) fietsverbindingen en verkeersveiligheid voor fietsers extra aandacht van de gemeente. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Extra maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes uitvoeren2017-2018
  Regionale sterfietsroute aanleggen2017-2018
  Fietspaden asfalteren2017 e.v.
  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Fietsenstallingen station 't Loo opleveren2017 Q4

  Het 'omgekeerd inzamelen' wordt vanaf 2017 in een periode van vijf jaar gefaseerd ingevoerd in de gemeente. Papier, GFT en plastic worden huis-aan-huis opgehaald. Voor restafval komen ondergrondse containers in de buurt. Avalex evalueert hoe de invoering verloopt.
  ActiviteitPlanning
  Starten met omgekeerd inzamelen in de eerste wijk(en)2017
  Beleidsvisie milieustraten uitvoeren2017 - 2019
  De gemeente maakt samen met inwoners en bedrijven Leidschendam-Voorburg duurzamer. De gemeente investeert in een groene, energiezuinige en gezonde leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij investeringen door particulieren en organisaties in duurzaamheid.
  ActiviteitPlanning
  Duurzaamheidsagenda uitvoeren2017-2020
  In 2017 vindt er een marktconsultatie plaats onder de geïnteresseerde partijen voor de realisatie van een crematorium. Op basis van deze marktconsultatie besluit de gemeente hoe de lijkbezorging in de gemeente in de toekomst wordt georganiseerd.
  ActiviteitPlanning
  Marktconsultatie crematorium uitvoeren2017
  Door hun omvang, ligging en groene karakter kunnen de gemeentelijke begraafplaatsen meer zijn dan een plek om te rouwen. De gemeente wil de drie begraafplaatsen ontwikkelen tot gedenkparken met een hoogwaardige groene kwaliteit en ruimte voor nevenfuncties.
  ActiviteitPlanning
  Gemeentelijke begraafplaatsen beheren2017
  Het Water- en Rioleringsplan heeft oog voor de effecten van klimaatverandering. Door berekeningen voor de Bui van de eeuw is er een beeld van het functioneren van de riolering en waterbergingen bij extreme neerslag. En kunnen maatregelen genomen worden om schade aan bebouwing te voorkomen.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen Bui van de Eeuw uitvoeren2017 e.v.
  De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.
  ActiviteitPlanning
  Stompwijkseweg reconstrueren2017
  Dr. van Noortstraat herinrichten2017
  Aanleg 1e fase Verbindingsweg starten2017 Q1
  Aanleg 2e fase Verbindingsweg starten2017 Q2
  In 2017 hebben de verbetering van (regionale) fietsverbindingen en verkeersveiligheid voor fietsers extra aandacht van de gemeente. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Extra maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes uitvoeren2017-2018
  Regionale sterfietsroute aanleggen2017-2018
  Fietspaden asfalteren2017 e.v.
  Vanaf 2017 wordt de onkruidbestrijding minder milieubelastend uitgevoerd, zoals vastgelegd in wetgeving. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Onkruid op verharding gifvrij bestrijden2017
  De gemeente wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidschendam Centrum verbeteren. De gemeente neemt daarom maatregelen om verkeer zoveel mogelijk naar de N14 te leiden en het gebruik van de Vlietbruggen te ontmoedigen.
  ActiviteitPlanning
  Bereikbaarheidsmaatregelen rond de Sluisbrug uitvoeren2017
  Het Groenstructuurplan helpt de balans tussen groen en bebouwing te bewaren. Het geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is en waar de groenstructuur en de relatie tussen stad en land versterkt kunnen worden. Het plan garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst.
  ActiviteitPlanning
  Boomstructuur Nieuwstraat aanleggen2017 Q1
  Groenzone Heuvelweg aanleggen
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  Het Water- en Rioleringsplan is de basis voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem gaat in Leidschendam-Voorburg samen met een aantrekkelijke leefomgeving.
  ActiviteitPlanning
  Waterspoorpark Veen- & Binckhorstpolder opleveren2017 Q1
  Waterplan 't Loo opleveren2017 Q1
  De gemeente doet in 2017 mee aan de Entente Florale. Dit is een jaarlijkse nationale groencompetitie van steden, georganiseerd door Stichting Entente Florale en Vereniging Stadswerk Nederland. Deelname aan de Entente Florale draagt bij aan de promotie van Leidschendam-Voorburg als groene woongemeente.
  ActiviteitPlanning
  Deelnemen aan Entente Florale 20172017
  Samen met andere partners investeert de gemeente in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide. Zo werkt de gemeente ook aan een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide uitvoeren2017 e.v.
  Een gezonde leefstijl is van positieve invloed op de fysieke en psychische gesteldheid van mensen. Hierdoor zullen zij minder vaak een beroep hoeven doen op maatschappelijke ondersteuning.
  ActiviteitPlanning
  Plan van aanpak Gezonde Wijk en Gezond Gewicht ontwikkelen en uitvoeren
  Pilot Gezonde Wijkaanpak De Heuvel evalueren
 • De gemeente ontwikkelt een herkenbaar en onderscheidend economisch profiel. Hierbij horen een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en passende bedrijvigheid dragen bij aan behouden van werkgelegenheid.
  ActiviteitPlanning
  Economische Agenda uitvoeren2017
  Toekomst bedrijventerreinen verkennen2017
  Initiatieven sociaal ondernemerschap ondersteunen2017
  Leidschendam-Voorburg werkt aan een onderscheidend, levendig en toekomstbestendig Huygenskwartier Voorburg. Er is een aantal quick wins in de openbare ruimte en een actieprogramma voor de middellange en lange termijn.
  ActiviteitPlanning
  Quick Wins openbare ruimte Huygenskwartier realiseren2017
  Actieprogramma Huygenskwartier uitvoeren2017
  Planvorming gemeentelijke gebouwen Huygenskwartier verkennen/uitwerken2017
  Ondersteunende activiteiten Huygenskwartier uitvoeren2017
  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de herontwikkeling van Leidsenhage. Er komt nieuwe winkelruimte bij en de bestaande winkels worden gerenoveerd.
  ActiviteitPlanning
  Herontwikkeling Leidsenhage faciliteren2017
  De gemeente streeft naar een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder. Zij is met Provincie Zuid-Holland in gesprek over het toestaan van andere functies naast glastuinbouw. De ontwikkeling van het gebied krijgt vorm via een gezamenlijk opgestelde gebiedsagenda en samenwerkingsmodel.
  ActiviteitPlanning
  Gebiedsagenda Meeslouwerpolder uitvoeren2017 e.v.
  Na uitvoering van de landelijke pilot bekijken partijen of het toestaan van mengvormen van winkels en horeca in winkelgebied Historisch Centrum Voorburg een impuls heeft kunnen geven aan het ondernemerschap.
  ActiviteitPlanning
  Pilot mengvormen winkel en horeca evalueren2017 Q1
  Vanuit verschillende projecten werkt de gemeente aan recreatieve routes en voorzieningen (zie ook 5.7). De agenda recreatie & toerisme vergroot de samenhang in alle activiteiten.
  ActiviteitPlanning
  Agenda recreatie & toerisme uitvoeren2017
  De gemeente heeft met de tijdrit van de Eneco-tour in de zomer van 2017 een sportevenement van nationale allure. Het evenement draagt bij aan promotie van de gemeente, het stimuleren van sportbeoefening en het geeft een impuls aan het Huygenskwartier en de lokale economie.
  ActiviteitPlanning
  Tijdrit Eneco-tour 2017 organiseren2017 Q3
  De gemeente zet in op een kwalitatieve groei van de Vlietdagen. Daarom is bij de Kadernota structureel budget beschikbaar gesteld voor een professionele, levensvatbare organisatie.
  ActiviteitPlanning
  Vlietdagen 2017 organiseren2017 Q3

  De gemeente ontwikkelt een herkenbaar en onderscheidend economisch profiel. Hierbij horen een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en passende bedrijvigheid dragen bij aan behouden van werkgelegenheid.
  ActiviteitPlanning
  Economische Agenda uitvoeren2017
  Toekomst bedrijventerreinen verkennen2017
  Initiatieven sociaal ondernemerschap ondersteunen2017
  Leidschendam-Voorburg werkt aan een onderscheidend, levendig en toekomstbestendig Huygenskwartier Voorburg. Er is een aantal quick wins in de openbare ruimte en een actieprogramma voor de middellange en lange termijn.
  ActiviteitPlanning
  Quick Wins openbare ruimte Huygenskwartier realiseren2017
  Actieprogramma Huygenskwartier uitvoeren2017
  Planvorming gemeentelijke gebouwen Huygenskwartier verkennen/uitwerken2017
  Ondersteunende activiteiten Huygenskwartier uitvoeren2017
  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de herontwikkeling van Leidsenhage. Er komt nieuwe winkelruimte bij en de bestaande winkels worden gerenoveerd.
  ActiviteitPlanning
  Herontwikkeling Leidsenhage faciliteren2017
  De gemeente streeft naar een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder. Zij is met Provincie Zuid-Holland in gesprek over het toestaan van andere functies naast glastuinbouw. De ontwikkeling van het gebied krijgt vorm via een gezamenlijk opgestelde gebiedsagenda en samenwerkingsmodel.
  ActiviteitPlanning
  Gebiedsagenda Meeslouwerpolder uitvoeren2017 e.v.
  Na uitvoering van de landelijke pilot bekijken partijen of het toestaan van mengvormen van winkels en horeca in winkelgebied Historisch Centrum Voorburg een impuls heeft kunnen geven aan het ondernemerschap.
  ActiviteitPlanning
  Pilot mengvormen winkel en horeca evalueren2017 Q1
  Vanuit verschillende projecten werkt de gemeente aan recreatieve routes en voorzieningen (zie ook 5.7). De agenda recreatie & toerisme vergroot de samenhang in alle activiteiten.
  ActiviteitPlanning
  Agenda recreatie & toerisme uitvoeren2017
  De gemeente heeft met de tijdrit van de Eneco-tour in de zomer van 2017 een sportevenement van nationale allure. Het evenement draagt bij aan promotie van de gemeente, het stimuleren van sportbeoefening en het geeft een impuls aan het Huygenskwartier en de lokale economie.
  ActiviteitPlanning
  Tijdrit Eneco-tour 2017 organiseren2017 Q3
  De gemeente zet in op een kwalitatieve groei van de Vlietdagen. Daarom is bij de Kadernota structureel budget beschikbaar gesteld voor een professionele, levensvatbare organisatie.
  ActiviteitPlanning
  Vlietdagen 2017 organiseren2017 Q3
  De gemeente doet in 2017 mee aan de Entente Florale. Dit is een jaarlijkse nationale groencompetitie van steden, georganiseerd door Stichting Entente Florale en Vereniging Stadswerk Nederland. Deelname aan de Entente Florale draagt bij aan de promotie van Leidschendam-Voorburg als groene woongemeente.
  ActiviteitPlanning
  Deelnemen aan Entente Florale 20172017

  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Krajicek playground in Voorburg realiseren2017
  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Bouw turnhal starten2017
  Kunst en cultuur trekken inwoners en bezoekers aan, bevorderen de leefbaarheid en helpen bij het ontwikkelen van moderne vaardigheden.
  ActiviteitPlanning
  Kunst en cultuur met onderscheidende iconen onderhouden2017-2018
  Cultuurmenu voor scholen verbreden en verdiepen2017 Q3
  Cultureel initiatief in drie podia bundelen2017-2018
  Culturele hotspots vormgeven2017 Q4
  Bijdragen aan initiatieven uit de creatieve industrie en het verenigingsleven (inzet Projectenpot Kunst en Cultuur).2017-2018
  Masterplan theater Ludens toetsenQ1
  'De gemeente zet in op het vergroten van het publieksbereik, niet alleen voor de musea, maar voor het hele Huygenskwartier Voorburg.
  ActiviteitPlanning
  Kunst en cultuur die buiten onze gemeente aandacht trekt en onderscheidend is in de regio promoten (Huygens' Hofwijck)2017-2018
  De gemeente is een regieorganisatie. Een grote kunstverzameling beheren past niet in deze gedachte.
  ActiviteitPlanning
  Gemeentelijke kunstcollectie ontzamelen2017
  De gemeente zet in op narrow- en broadcasting door de lokale omroep te transformeren naar een streekomroep.
  ActiviteitPlanning
  De vorming van een streekomroep bevorderen2017-2018
  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Het ontwikkeld sportaanbod voor incourante tijden monitoren2017
  (Financiële) drempels om te bewegen verlagen2017
  (Sport)verenigingen versterken door betere en bredere samenwerking en kennisdeling2017
  2 Fitnessplaatsen voor ouderen in de buitenruimte realiseren2017
  Actieplan aanpak van overgewicht uitvoeren2017
  De gemeente ontwikkelt een herkenbaar en onderscheidend economisch profiel. Hierbij horen een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en passende bedrijvigheid dragen bij aan behouden van werkgelegenheid.
  ActiviteitPlanning
  Economische Agenda uitvoeren2017
  Toekomst bedrijventerreinen verkennen2017
  Initiatieven sociaal ondernemerschap ondersteunen2017
  Leidschendam-Voorburg werkt aan een onderscheidend, levendig en toekomstbestendig Huygenskwartier Voorburg. Er is een aantal quick wins in de openbare ruimte en een actieprogramma voor de middellange en lange termijn.
  ActiviteitPlanning
  Quick Wins openbare ruimte Huygenskwartier realiseren2017
  Actieprogramma Huygenskwartier uitvoeren2017
  Planvorming gemeentelijke gebouwen Huygenskwartier verkennen/uitwerken2017
  Ondersteunende activiteiten Huygenskwartier uitvoeren2017
  Na uitvoering van de landelijke pilot bekijken partijen of het toestaan van mengvormen van winkels en horeca in winkelgebied Historisch Centrum Voorburg een impuls heeft kunnen geven aan het ondernemerschap.
  ActiviteitPlanning
  Pilot mengvormen winkel en horeca evalueren2017 Q1
  Vanuit verschillende projecten werkt de gemeente aan recreatieve routes en voorzieningen (zie ook 5.7). De agenda recreatie & toerisme vergroot de samenhang in alle activiteiten.
  ActiviteitPlanning
  Agenda recreatie & toerisme uitvoeren2017
  De gemeente doet in 2017 mee aan de Entente Florale. Dit is een jaarlijkse nationale groencompetitie van steden, georganiseerd door Stichting Entente Florale en Vereniging Stadswerk Nederland. Deelname aan de Entente Florale draagt bij aan de promotie van Leidschendam-Voorburg als groene woongemeente.
  ActiviteitPlanning
  Deelnemen aan Entente Florale 20172017
  ActiviteitPlanning
  Aanlegsteiger Forum Hadriani realiseren2017
  De gemeente heeft ruim 160 speel- en sportplekken in de openbare ruimte. Het Speelruimteplan bevat de visie op sporten en spelen in de buitenruimte. Het laat zien wat de gemeente de komende jaren met de sport- en speelplekken gaat doen. Bewoners en met name kinderen krijgen de gelegenheid om mee te denken over de nieuwe inrichting.
  ActiviteitPlanning
  Uitvoeringsplan bij Speelruimteplan opstellen2017
  Samen met andere partners investeert de gemeente in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide. Zo werkt de gemeente ook aan een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide uitvoeren2017 e.v.
  Voor het behoud van de basisvoorzieningen in Stompwijk investeren wij in een slimme combinatie van voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg, onder één dak; het Kulturhus.
  ActiviteitPlanning
  Bouw Kulturhus starten2017 Q3

  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Het ontwikkeld sportaanbod voor incourante tijden monitoren2017
  (Financiële) drempels om te bewegen verlagen2017
  (Sport)verenigingen versterken door betere en bredere samenwerking en kennisdeling2017
  2 Fitnessplaatsen voor ouderen in de buitenruimte realiseren2017
  Actieplan aanpak van overgewicht uitvoeren2017
  Het Groenstructuurplan helpt de balans tussen groen en bebouwing te bewaren. Het geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is en waar de groenstructuur en de relatie tussen stad en land versterkt kunnen worden. Het plan garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst.
  ActiviteitPlanning
  Boomstructuur Nieuwstraat aanleggen2017 Q1
  Groenzone Heuvelweg aanleggen
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  ActiviteitPlanning
  Aanlegsteiger Forum Hadriani realiseren2017
  Samen met andere partners investeert de gemeente in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide. Zo werkt de gemeente ook aan een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide uitvoeren2017 e.v.
  De ontwikkelstrategie voor de Duivenvoordecorridor draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen en een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Gefaseerde aanleg hoofdstructuur Duivenvoordecorridor starten2017 Q2
  Ontwikkelaar eerste deelgebied Duivenvoordecorridor contracteren2017 Q2

  De gemeente bundelt alle initiatieven die betrekking hebben op erfgoed.
  ActiviteitPlanning
  Erfgoedpodium oprichten2017
  Leidschendam-Voorburg werkt aan een onderscheidend, levendig en toekomstbestendig Huygenskwartier Voorburg. Er is een aantal quick wins in de openbare ruimte en een actieprogramma voor de middellange en lange termijn.
  ActiviteitPlanning
  Quick Wins openbare ruimte Huygenskwartier realiseren2017
  Actieprogramma Huygenskwartier uitvoeren2017
  Planvorming gemeentelijke gebouwen Huygenskwartier verkennen/uitwerken2017
  Ondersteunende activiteiten Huygenskwartier uitvoeren2017
  ActiviteitPlanning
  Aanlegsteiger Forum Hadriani realiseren2017
  De gemeente gaat samen met partners als Provincie Zuid-Holland en museum Swaensteijn, meer aandacht vestigen op de Limes in Leidschendam-Voorburg, door het Kanaal van Corbulo en Forum Hadriani beter bekend en beleefbaar te maken. Dit gebeurt in het kader van de voorbereiding van de Werelderfgoed-nominatie van de Romeinse Limes.
  ActiviteitPlanning
  Romeinse Limes bekend en beleefbaar maken2017 e.v.

  Het Groenstructuurplan helpt de balans tussen groen en bebouwing te bewaren. Het geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is en waar de groenstructuur en de relatie tussen stad en land versterkt kunnen worden. Het plan garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst.
  ActiviteitPlanning
  Boomstructuur Nieuwstraat aanleggen2017 Q1
  Groenzone Heuvelweg aanleggen
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  De gemeente wil slagvaardig inspelen op de toename van het aantal ruimtelijke initiatieven en de kansen die dit biedt. Dit draagt bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus en behoud van groene ruimte in bebouwd gebied.
  ActiviteitPlanning
  Ruimtelijk initiatief stimuleren2017-2019
 • De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Aanpak Sportpark Duivesteijn uitvoeren2017
  Velostrada Appelgaarde - Populierendreef aanleggen2017-2018
  Bewegwijzering verbeteren / fietsnetwerk promoten2017 Q3
  In 2017 hebben de verbetering van (regionale) fietsverbindingen en verkeersveiligheid voor fietsers extra aandacht van de gemeente. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Extra maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes uitvoeren2017-2018
  Regionale sterfietsroute aanleggen2017-2018
  Fietspaden asfalteren2017 e.v.
  De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.
  ActiviteitPlanning
  Fietsenstallingen station 't Loo opleveren2017 Q4

  Het 'omgekeerd inzamelen' wordt vanaf 2017 in een periode van vijf jaar gefaseerd ingevoerd in de gemeente. Papier, GFT en plastic worden huis-aan-huis opgehaald. Voor restafval komen ondergrondse containers in de buurt. Avalex evalueert hoe de invoering verloopt.
  ActiviteitPlanning
  Starten met omgekeerd inzamelen in de eerste wijk(en)2017
  Beleidsvisie milieustraten uitvoeren2017 - 2019
  De gemeente maakt samen met inwoners en bedrijven Leidschendam-Voorburg duurzamer. De gemeente investeert in een groene, energiezuinige en gezonde leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij investeringen door particulieren en organisaties in duurzaamheid.
  ActiviteitPlanning
  Duurzaamheidsagenda uitvoeren2017-2020
  In 2017 vindt er een marktconsultatie plaats onder de geïnteresseerde partijen voor de realisatie van een crematorium. Op basis van deze marktconsultatie besluit de gemeente hoe de lijkbezorging in de gemeente in de toekomst wordt georganiseerd.
  ActiviteitPlanning
  Marktconsultatie crematorium uitvoeren2017
  Door hun omvang, ligging en groene karakter kunnen de gemeentelijke begraafplaatsen meer zijn dan een plek om te rouwen. De gemeente wil de drie begraafplaatsen ontwikkelen tot gedenkparken met een hoogwaardige groene kwaliteit en ruimte voor nevenfuncties.
  ActiviteitPlanning
  Gemeentelijke begraafplaatsen beheren2017
  Het Water- en Rioleringsplan heeft oog voor de effecten van klimaatverandering. Door berekeningen voor de Bui van de eeuw is er een beeld van het functioneren van de riolering en waterbergingen bij extreme neerslag. En kunnen maatregelen genomen worden om schade aan bebouwing te voorkomen.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen Bui van de Eeuw uitvoeren2017 e.v.
  De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.
  ActiviteitPlanning
  Stompwijkseweg reconstrueren2017
  Dr. van Noortstraat herinrichten2017
  Aanleg 1e fase Verbindingsweg starten2017 Q1
  Aanleg 2e fase Verbindingsweg starten2017 Q2
  In 2017 hebben de verbetering van (regionale) fietsverbindingen en verkeersveiligheid voor fietsers extra aandacht van de gemeente. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Extra maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes uitvoeren2017-2018
  Regionale sterfietsroute aanleggen2017-2018
  Fietspaden asfalteren2017 e.v.
  Vanaf 2017 wordt de onkruidbestrijding minder milieubelastend uitgevoerd, zoals vastgelegd in wetgeving. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.
  ActiviteitPlanning
  Onkruid op verharding gifvrij bestrijden2017
  De gemeente wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidschendam Centrum verbeteren. De gemeente neemt daarom maatregelen om verkeer zoveel mogelijk naar de N14 te leiden en het gebruik van de Vlietbruggen te ontmoedigen.
  ActiviteitPlanning
  Bereikbaarheidsmaatregelen rond de Sluisbrug uitvoeren2017
  Het Groenstructuurplan helpt de balans tussen groen en bebouwing te bewaren. Het geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is en waar de groenstructuur en de relatie tussen stad en land versterkt kunnen worden. Het plan garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst.
  ActiviteitPlanning
  Boomstructuur Nieuwstraat aanleggen2017 Q1
  Groenzone Heuvelweg aanleggen
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  Het Water- en Rioleringsplan is de basis voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem gaat in Leidschendam-Voorburg samen met een aantrekkelijke leefomgeving.
  ActiviteitPlanning
  Waterspoorpark Veen- & Binckhorstpolder opleveren2017 Q1
  Waterplan 't Loo opleveren2017 Q1
  De gemeente doet in 2017 mee aan de Entente Florale. Dit is een jaarlijkse nationale groencompetitie van steden, georganiseerd door Stichting Entente Florale en Vereniging Stadswerk Nederland. Deelname aan de Entente Florale draagt bij aan de promotie van Leidschendam-Voorburg als groene woongemeente.
  ActiviteitPlanning
  Deelnemen aan Entente Florale 20172017
  Samen met andere partners investeert de gemeente in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide. Zo werkt de gemeente ook aan een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide uitvoeren2017 e.v.
  Een gezonde leefstijl is van positieve invloed op de fysieke en psychische gesteldheid van mensen. Hierdoor zullen zij minder vaak een beroep hoeven doen op maatschappelijke ondersteuning.
  ActiviteitPlanning
  Plan van aanpak Gezonde Wijk en Gezond Gewicht ontwikkelen en uitvoeren
  Pilot Gezonde Wijkaanpak De Heuvel evalueren

  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Het ontwikkeld sportaanbod voor incourante tijden monitoren2017
  (Financiële) drempels om te bewegen verlagen2017
  (Sport)verenigingen versterken door betere en bredere samenwerking en kennisdeling2017
  2 Fitnessplaatsen voor ouderen in de buitenruimte realiseren2017
  Actieplan aanpak van overgewicht uitvoeren2017
  Het Groenstructuurplan helpt de balans tussen groen en bebouwing te bewaren. Het geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is en waar de groenstructuur en de relatie tussen stad en land versterkt kunnen worden. Het plan garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst.
  ActiviteitPlanning
  Boomstructuur Nieuwstraat aanleggen2017 Q1
  Groenzone Heuvelweg aanleggen
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  ActiviteitPlanning
  Aanlegsteiger Forum Hadriani realiseren2017
  Samen met andere partners investeert de gemeente in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide. Zo werkt de gemeente ook aan een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide uitvoeren2017 e.v.
  De ontwikkelstrategie voor de Duivenvoordecorridor draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen en een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Gefaseerde aanleg hoofdstructuur Duivenvoordecorridor starten2017 Q2
  Ontwikkelaar eerste deelgebied Duivenvoordecorridor contracteren2017 Q2

  De gemeente bundelt alle initiatieven die betrekking hebben op erfgoed.
  ActiviteitPlanning
  Erfgoedpodium oprichten2017
  Leidschendam-Voorburg werkt aan een onderscheidend, levendig en toekomstbestendig Huygenskwartier Voorburg. Er is een aantal quick wins in de openbare ruimte en een actieprogramma voor de middellange en lange termijn.
  ActiviteitPlanning
  Quick Wins openbare ruimte Huygenskwartier realiseren2017
  Actieprogramma Huygenskwartier uitvoeren2017
  Planvorming gemeentelijke gebouwen Huygenskwartier verkennen/uitwerken2017
  Ondersteunende activiteiten Huygenskwartier uitvoeren2017
  ActiviteitPlanning
  Aanlegsteiger Forum Hadriani realiseren2017
  De gemeente gaat samen met partners als Provincie Zuid-Holland en museum Swaensteijn, meer aandacht vestigen op de Limes in Leidschendam-Voorburg, door het Kanaal van Corbulo en Forum Hadriani beter bekend en beleefbaar te maken. Dit gebeurt in het kader van de voorbereiding van de Werelderfgoed-nominatie van de Romeinse Limes.
  ActiviteitPlanning
  Romeinse Limes bekend en beleefbaar maken2017 e.v.

  Het Groenstructuurplan helpt de balans tussen groen en bebouwing te bewaren. Het geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is en waar de groenstructuur en de relatie tussen stad en land versterkt kunnen worden. Het plan garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst.
  ActiviteitPlanning
  Boomstructuur Nieuwstraat aanleggen2017 Q1
  Groenzone Heuvelweg aanleggen
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  De gemeente wil slagvaardig inspelen op de toename van het aantal ruimtelijke initiatieven en de kansen die dit biedt. Dit draagt bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus en behoud van groene ruimte in bebouwd gebied.
  ActiviteitPlanning
  Ruimtelijk initiatief stimuleren2017-2019

  Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2019 ingevoerd. Bij de Kadernota is budget vrijgemaakt voor de voorbereiding op deze landelijke wetgeving. Dit gebeurt op basis van een programmaplan.
  ActiviteitPlanning
  Programmaplan omgevingswet uitvoeren2016 e.v.
  Omgevingsvisie ontwikkelen2017
  De gemeente wil slagvaardig inspelen op de toename van het aantal ruimtelijke initiatieven en de kansen die dit biedt. Dit draagt bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus en behoud van groene ruimte in bebouwd gebied.
  ActiviteitPlanning
  Ruimtelijk initiatief stimuleren2017-2019
  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de ontwikkelvisie voor Klein Plaspoelpolder. Voor de Bilitonlocatie loopt de vergunningenprocedure voor de bouw van 38 woningen. In 2017 loopt de huurovereenkomst met Mebin a
  ActiviteitPlanning
  Vergunningenprocedure KPP deellocatie 1 begeleiden2017
  Ruimtelijke uitnodiging KPP deellocatie 3 voorbereiden2017
  Planproces KPP 2017 begeleiden2017
  De gemeente gaat samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo ongeveer 300 sociale huurwoningen bouwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden van de locaties. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, statushouders en studenten.
  ActiviteitPlanning
  Eerste sociale huurwoningen opleveren2017 Q4
  De ontwikkelstrategie voor de Duivenvoordecorridor draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen en een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Gefaseerde aanleg hoofdstructuur Duivenvoordecorridor starten2017 Q2
  Ontwikkelaar eerste deelgebied Duivenvoordecorridor contracteren2017 Q2
  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de transformatie van de CBS-locatie. Het grootste leegstaande kantoorpand van Nederland transformeert komende jaren in een moderne, duurzame woonbuurt.
  ActiviteitPlanning
  Transformatie CBS-locatie faciliteren2017

  Het 'omgekeerd inzamelen' wordt vanaf 2017 in een periode van vijf jaar gefaseerd ingevoerd in de gemeente. Papier, GFT en plastic worden huis-aan-huis opgehaald. Voor restafval komen ondergrondse containers in de buurt. Avalex evalueert hoe de invoering verloopt.
  ActiviteitPlanning
  Starten met omgekeerd inzamelen in de eerste wijk(en)2017
  Beleidsvisie milieustraten uitvoeren2017 - 2019

  De gemeente maakt samen met inwoners en bedrijven Leidschendam-Voorburg duurzamer. De gemeente investeert in een groene, energiezuinige en gezonde leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij investeringen door particulieren en organisaties in duurzaamheid.
  ActiviteitPlanning
  Duurzaamheidsagenda uitvoeren2017-2020
  Met het plaatsen van een elektrische laadinfrastructuur, bevorderen van het bezit en gebruik van elektrische voertuigen draagt Leidschendam-Voorburg bij aan duurzaam energiegebruik.
  ActiviteitPlanning
  Uitbreiding e-laadnetwerk faciliteren2017

  Het Water- en Rioleringsplan heeft oog voor de effecten van klimaatverandering. Door berekeningen voor de Bui van de eeuw is er een beeld van het functioneren van de riolering en waterbergingen bij extreme neerslag. En kunnen maatregelen genomen worden om schade aan bebouwing te voorkomen.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen Bui van de Eeuw uitvoeren2017 e.v.
  Het Water- en Rioleringsplan is de basis voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem gaat in Leidschendam-Voorburg samen met een aantrekkelijke leefomgeving.
  ActiviteitPlanning
  Waterspoorpark Veen- & Binckhorstpolder opleveren2017 Q1
  Waterplan 't Loo opleveren2017 Q1
  De gemeente gaat samen met partners als Provincie Zuid-Holland en museum Swaensteijn, meer aandacht vestigen op de Limes in Leidschendam-Voorburg, door het Kanaal van Corbulo en Forum Hadriani beter bekend en beleefbaar te maken. Dit gebeurt in het kader van de voorbereiding van de Werelderfgoed-nominatie van de Romeinse Limes.
  ActiviteitPlanning
  Romeinse Limes bekend en beleefbaar maken2017 e.v.

  De gemeente maakt samen met inwoners en bedrijven Leidschendam-Voorburg duurzamer. De gemeente investeert in een groene, energiezuinige en gezonde leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij investeringen door particulieren en organisaties in duurzaamheid.
  ActiviteitPlanning
  Duurzaamheidsagenda uitvoeren2017-2020
  Het Groenstructuurplan helpt de balans tussen groen en bebouwing te bewaren. Het geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is en waar de groenstructuur en de relatie tussen stad en land versterkt kunnen worden. Het plan garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst.
  ActiviteitPlanning
  Boomstructuur Nieuwstraat aanleggen2017 Q1
  Groenzone Heuvelweg aanleggen
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  Het Water- en Rioleringsplan is de basis voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem gaat in Leidschendam-Voorburg samen met een aantrekkelijke leefomgeving.
  ActiviteitPlanning
  Waterspoorpark Veen- & Binckhorstpolder opleveren2017 Q1
  Waterplan 't Loo opleveren2017 Q1
  Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2019 ingevoerd. Bij de Kadernota is budget vrijgemaakt voor de voorbereiding op deze landelijke wetgeving. Dit gebeurt op basis van een programmaplan.
  ActiviteitPlanning
  Programmaplan omgevingswet uitvoeren2016 e.v.
  Omgevingsvisie ontwikkelen2017
  De gemeente wil slagvaardig inspelen op de toename van het aantal ruimtelijke initiatieven en de kansen die dit biedt. Dit draagt bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus en behoud van groene ruimte in bebouwd gebied.
  ActiviteitPlanning
  Ruimtelijk initiatief stimuleren2017-2019
  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de ontwikkelvisie voor Klein Plaspoelpolder. Voor de Bilitonlocatie loopt de vergunningenprocedure voor de bouw van 38 woningen. In 2017 loopt de huurovereenkomst met Mebin a
  ActiviteitPlanning
  Vergunningenprocedure KPP deellocatie 1 begeleiden2017
  Ruimtelijke uitnodiging KPP deellocatie 3 voorbereiden2017
  Planproces KPP 2017 begeleiden2017
  De gemeente gaat samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo ongeveer 300 sociale huurwoningen bouwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden van de locaties. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, statushouders en studenten.
  ActiviteitPlanning
  Eerste sociale huurwoningen opleveren2017 Q4
  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de herontwikkeling van Leidsenhage. Er komt nieuwe winkelruimte bij en de bestaande winkels worden gerenoveerd.
  ActiviteitPlanning
  Herontwikkeling Leidsenhage faciliteren2017
  De gemeente doet in 2017 mee aan de Entente Florale. Dit is een jaarlijkse nationale groencompetitie van steden, georganiseerd door Stichting Entente Florale en Vereniging Stadswerk Nederland. Deelname aan de Entente Florale draagt bij aan de promotie van Leidschendam-Voorburg als groene woongemeente.
  ActiviteitPlanning
  Deelnemen aan Entente Florale 20172017
  ActiviteitPlanning
  Aanlegsteiger Forum Hadriani realiseren2017
  De gemeente heeft ruim 160 speel- en sportplekken in de openbare ruimte. Het Speelruimteplan bevat de visie op sporten en spelen in de buitenruimte. Het laat zien wat de gemeente de komende jaren met de sport- en speelplekken gaat doen. Bewoners en met name kinderen krijgen de gelegenheid om mee te denken over de nieuwe inrichting.
  ActiviteitPlanning
  Uitvoeringsplan bij Speelruimteplan opstellen2017
  Samen met andere partners investeert de gemeente in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide. Zo werkt de gemeente ook aan een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide uitvoeren2017 e.v.
  De ontwikkelstrategie voor de Duivenvoordecorridor draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen en een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Gefaseerde aanleg hoofdstructuur Duivenvoordecorridor starten2017 Q2
  Ontwikkelaar eerste deelgebied Duivenvoordecorridor contracteren2017 Q2
  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de transformatie van de CBS-locatie. Het grootste leegstaande kantoorpand van Nederland transformeert komende jaren in een moderne, duurzame woonbuurt.
  ActiviteitPlanning
  Transformatie CBS-locatie faciliteren2017
 • De gemeente streeft naar een maximaal aantal meldingen van jeugdoverlast van 600 per jaar. In de gemeente zijn geen criminele jeugdgroepen.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen nemen om jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen (Uitvoeringsprogramma veiligheid 2016-2017)2017
  De gemeente wil voorkomen dat mensen radicaliseren, door te interveniëren bij signalen van radicalisering.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen nemen om radicalisering te voorkomen (Uitvoeringsplan Veiligheid 2016-2017)2017-2020
  Preventie en vroegsignalering verminderen het beroep op de zware jeugdzorg.
  ActiviteitPlanning
  Themagerichte trainingen gericht op preventie aanbieden2017
  Informele zorg en zorgnetwerken versterken2017
  Samenwerking van het Jeugdteam met Schoolmaatschappelijk werk verbeteren2017
  Extra aandacht schenken aan preventie aan statushouders tot 18 jaar2017
  De gemeente en partners investeren in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar
  ActiviteitPlanning
  De Lokale Educatieve Agenda (LEA) uitvoeren2017

  Kunst en cultuur trekken inwoners en bezoekers aan, bevorderen de leefbaarheid en helpen bij het ontwikkelen van moderne vaardigheden.
  ActiviteitPlanning
  Kunst en cultuur met onderscheidende iconen onderhouden2017-2018
  Cultuurmenu voor scholen verbreden en verdiepen2017 Q3
  Cultureel initiatief in drie podia bundelen2017-2018
  Culturele hotspots vormgeven2017 Q4
  Bijdragen aan initiatieven uit de creatieve industrie en het verenigingsleven (inzet Projectenpot Kunst en Cultuur).2017-2018
  Masterplan theater Ludens toetsenQ1
  Het is wenselijk om de bibliotheek zodanig te veranderen dat dit beter aansluit bij de wensen en behoeften van de samenleving.
  ActiviteitPlanning
  Keuze maken profilering en decentralisering bibliotheek2017 Q1
  Starten transformatie bibliotheek naar aanleiding van onderzoek2017-2018
  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Het ontwikkeld sportaanbod voor incourante tijden monitoren2017
  (Financiële) drempels om te bewegen verlagen2017
  (Sport)verenigingen versterken door betere en bredere samenwerking en kennisdeling2017
  2 Fitnessplaatsen voor ouderen in de buitenruimte realiseren2017
  Actieplan aanpak van overgewicht uitvoeren2017
  De gemeente en partners investeren in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar
  ActiviteitPlanning
  De Lokale Educatieve Agenda (LEA) uitvoeren2017
  cultuureducatie stelt jeugd in staat om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
  ActiviteitPlanning
  Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit financieel ondersteunen
  Lokale culturele organisaties die bijdragen aan talentontwikkeling financieel ondersteunen

  De gemeente moet voldoen aan haar wettelijke taak om de scholen adequaat te huisvesten. Het coalitieakkoord voegt hieraan toe dat schoolgebouwen schoon, veilig, comfortabel en duurzaam moeten zijn, met een uitdagende buitenruimte voor kinderen.
  ActiviteitPlanning
  Emmaüs en IKC opleveren2017 Q3
  Groen van Prinsterer opleveren2017 Q1
  Definitief ontwerp Trampoline vaststellen2017 Q3
  Definitief ontwerp Maartenshal vaststellen2017 Q4
  Definitief ontwerp De Wegwijzer vaststellen2017 Q3
  Voorlopig ontwerp Pius X vaststellen2017 Q4
  Bouw Dijsselbloem in combinatie met een gymzaal-turnhal starten2017 Q3
  ActiviteitPlanning
  Schooluitval tegen gaan (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Jongerenvertegenwoordiging opzetten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle dienstverlening aan jongeren op elkaar aan laten sluiten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle werkloze jongeren in beeld brengen (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Werkloze jongeren begeleiden naar school of werk (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid)2017-2018
  De gemeente en partners investeren in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar
  ActiviteitPlanning
  De Lokale Educatieve Agenda (LEA) uitvoeren2017

  ActiviteitPlanning
  Schooluitval tegen gaan (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Jongerenvertegenwoordiging opzetten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle dienstverlening aan jongeren op elkaar aan laten sluiten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle werkloze jongeren in beeld brengen (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Werkloze jongeren begeleiden naar school of werk (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid)2017-2018
  De gemeente en partners investeren in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar
  ActiviteitPlanning
  De Lokale Educatieve Agenda (LEA) uitvoeren2017

  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Het ontwikkeld sportaanbod voor incourante tijden monitoren2017
  (Financiële) drempels om te bewegen verlagen2017
  (Sport)verenigingen versterken door betere en bredere samenwerking en kennisdeling2017
  2 Fitnessplaatsen voor ouderen in de buitenruimte realiseren2017
  Actieplan aanpak van overgewicht uitvoeren2017
  De gemeente heeft ruim 160 speel- en sportplekken in de openbare ruimte. Het Speelruimteplan bevat de visie op sporten en spelen in de buitenruimte. Het laat zien wat de gemeente de komende jaren met de sport- en speelplekken gaat doen. Bewoners en met name kinderen krijgen de gelegenheid om mee te denken over de nieuwe inrichting.
  ActiviteitPlanning
  Uitvoeringsplan bij Speelruimteplan opstellen2017
  De gemeente en partners investeren in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar
  ActiviteitPlanning
  De Lokale Educatieve Agenda (LEA) uitvoeren2017
  Een gezonde leefstijl is van positieve invloed op de fysieke en psychische gesteldheid van mensen. Hierdoor zullen zij minder vaak een beroep hoeven doen op maatschappelijke ondersteuning.
  ActiviteitPlanning
  Plan van aanpak Gezonde Wijk en Gezond Gewicht ontwikkelen en uitvoeren
  Pilot Gezonde Wijkaanpak De Heuvel evalueren
 • Het uitvoeringsprogramma doelgroepenvervoer Haaglanden beoogt meer efficiëntie in het doelgroepenvervoer en voordelen voor kwetsbare inwoners.
  ActiviteitPlanning
  Trainingen in gebruik openbaar vervoer en vervoersmaatjes ontwikkelen2017-2018
  Andere mobiliteitsoplossingen zoals buurtbussen en kleinschalig OV ontwikkelen2017-2018
  Aansluiting van doelgroepenvervoer op starttijden dagbesteding verbeteren2017-2018
  Samenwerken in de regio bij, inkoop, beheer en de regie op het vervoer bevorderen2017-2018
  Leidschendam-Voorburg ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers in hun werk
  ActiviteitPlanning
  Lokale samenwerkingsstructuur voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg realiseren2017-2018
  "Welzijn op recept" (doorverwijzing van huisarts naar welzijnsvoorzieningen) aanbieden2017-2018
  Samenwerking van organisaties die maatjesprojecten aanbieden bevorderen2017
  Preventie en vroegsignalering verminderen het beroep op de zware jeugdzorg.
  ActiviteitPlanning
  Themagerichte trainingen gericht op preventie aanbieden2017
  Informele zorg en zorgnetwerken versterken2017
  Samenwerking van het Jeugdteam met Schoolmaatschappelijk werk verbeteren2017
  Extra aandacht schenken aan preventie aan statushouders tot 18 jaar2017
  Terugdringen tekort van het uitkeringsbudget en mensen aan het werk te helpen.
  ActiviteitPlanning
  Doorstroom van een WW-uitkering naar Participatiewet-uitkering beperken (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Jongeren tijdens zoektermijn al begeleiden (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Handhaving aan de poort (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Doelgroep van de Participatiewet en arbeidsbeperkten weer aan het werk helpen, ook deeltijd (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Werkgeversbenadering verder professionaliseren (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  CV’s worden in CV online geplaatst, zodat werkgevers zelf naar kandidaten kunnen zoeken (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Gemeente stimuleert werkgevers om werkzoekenden aan het werk te helpen (SROI)2017-2018
  Bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2) krijgen de mogelijkheid om actief mee te doen in de maatschappij.
  ActiviteitPlanning
  Investeren in persoonlijk contact van doelgroep Participatiewet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt2017 e.v.
  De doelgroep Participatiewet naar vrijwilligerswerk of betaalde arbeid begeleiden2017 e.v.
  De gemeente geeft uitvoering aan een verplichting die volgt uit het rapport van de commissie Dannenberg over de decentralisatie van beschermd wonen.
  ActiviteitPlanning
  Regionale kadernota beschermd wonen mede ontwikkelen en vaststellen2017 Q1
  Inloopfunctie (O)GGZ transformeren2017 Q3
  Met het verbeteren van algemeen toegankelijke voorzieningen (wijkcentra, activiteitenaanbod, e.d.) kunnen meer inwoners meedoen en voor zichzelf zorgen
  ActiviteitPlanning
  Plan "Gezonde Wijkaanpak" thema eenzaamheid uitvoeren2017
  Ontmoetingsplekken en laagdrempelige dagactiviteiten realiseren (o.a. voor dementerenden)2017 Q3
  Collectieve voorzieningen aanbieden ter preventie geestelijke gezondheidszorgproblemen jeugd en volwassenen2017
  Dementerenden en omgeving ontlasten / ontzorgen2017
  Naast inkomensondersteuning krijgen statushouders begeleiding bij het vinden van werk of de weg daar naar toe.
  ActiviteitPlanning
  Statushouders deel laten nemen aan taaltrajecten met re-integratiedoeleinden
  Statushouders deel laten nemen aan arbeidsontwikkelingstrajecten
  Statushouders begeleiden in re-integratietrajecten en direct bemiddelen naar werk

  Terugdringen tekort van het uitkeringsbudget en mensen aan het werk te helpen.
  ActiviteitPlanning
  Doorstroom van een WW-uitkering naar Participatiewet-uitkering beperken (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Jongeren tijdens zoektermijn al begeleiden (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Handhaving aan de poort (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Doelgroep van de Participatiewet en arbeidsbeperkten weer aan het werk helpen, ook deeltijd (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Werkgeversbenadering verder professionaliseren (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  CV’s worden in CV online geplaatst, zodat werkgevers zelf naar kandidaten kunnen zoeken (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Gemeente stimuleert werkgevers om werkzoekenden aan het werk te helpen (SROI)2017-2018
  De gemeente stimuleert inwoners met een laag inkomen om gebruik te maken van de regelingen die er voor hen zijn.
  ActiviteitPlanning
  Doelgroep en intermediairs benaderen om bekendheid van de regelingen Minimabeleid te vergroten
  De gemeente organiseert de wettelijke financiële tegemoetkoming voor inwoners die extra kosten maken als gevolg van een beperking. De toegankelijkeheid van de huidige regeling wordt als te beperkt ervaren.
  ActiviteitPlanning
  Uitvoeren, monitoren en rapporteren over aangepaste meerkostenregeling2017
  Het huidige beleid voor eigen bijdrage is voor bepaalde groepen inwoners een drempel om gebruik te maken van een voorziening.
  ActiviteitPlanning
  Beleid eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen aanpassen
  Naast inkomensondersteuning krijgen statushouders begeleiding bij het vinden van werk of de weg daar naar toe.
  ActiviteitPlanning
  Statushouders deel laten nemen aan taaltrajecten met re-integratiedoeleinden
  Statushouders deel laten nemen aan arbeidsontwikkelingstrajecten
  Statushouders begeleiden in re-integratietrajecten en direct bemiddelen naar werk

  ActiviteitPlanning
  Schooluitval tegen gaan (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Jongerenvertegenwoordiging opzetten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle dienstverlening aan jongeren op elkaar aan laten sluiten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle werkloze jongeren in beeld brengen (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Werkloze jongeren begeleiden naar school of werk (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid)2017-2018
  Terugdringen tekort van het uitkeringsbudget en mensen aan het werk te helpen.
  ActiviteitPlanning
  Doorstroom van een WW-uitkering naar Participatiewet-uitkering beperken (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Jongeren tijdens zoektermijn al begeleiden (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Handhaving aan de poort (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Doelgroep van de Participatiewet en arbeidsbeperkten weer aan het werk helpen, ook deeltijd (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Werkgeversbenadering verder professionaliseren (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  CV’s worden in CV online geplaatst, zodat werkgevers zelf naar kandidaten kunnen zoeken (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Gemeente stimuleert werkgevers om werkzoekenden aan het werk te helpen (SROI)2017-2018
  Bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2) krijgen de mogelijkheid om actief mee te doen in de maatschappij.
  ActiviteitPlanning
  Investeren in persoonlijk contact van doelgroep Participatiewet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt2017 e.v.
  De doelgroep Participatiewet naar vrijwilligerswerk of betaalde arbeid begeleiden2017 e.v.
  Beschut werken is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben.
  ActiviteitPlanning
  Het structureel inbedden van de trajecten uit de pilot 'alternatief beschut werk'2017 e.v.
  Beschut werk en loonvormende arbeid (volgens de aantallen die de rijksoverheid noemt), organiseren2017 e.v.
  Naast inkomensondersteuning krijgen statushouders begeleiding bij het vinden van werk of de weg daar naar toe.
  ActiviteitPlanning
  Statushouders deel laten nemen aan taaltrajecten met re-integratiedoeleinden
  Statushouders deel laten nemen aan arbeidsontwikkelingstrajecten
  Statushouders begeleiden in re-integratietrajecten en direct bemiddelen naar werk

  De gemeente geeft uitvoering aan een verplichting die volgt uit het rapport van de commissie Dannenberg over de decentralisatie van beschermd wonen.
  ActiviteitPlanning
  Regionale kadernota beschermd wonen mede ontwikkelen en vaststellen2017 Q1
  Inloopfunctie (O)GGZ transformeren2017 Q3
  De gemeente gaat samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo ongeveer 300 sociale huurwoningen bouwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden van de locaties. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, statushouders en studenten.
  ActiviteitPlanning
  Eerste sociale huurwoningen opleveren2017 Q4
  Het huidige beleid voor eigen bijdrage is voor bepaalde groepen inwoners een drempel om gebruik te maken van een voorziening.
  ActiviteitPlanning
  Beleid eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen aanpassen
  De gemeente en zorgpartners zoeken naar een juiste balans in residentiële voorzieningen en ambulante zorg, vanwege het beroep op extramuralisering van de zorg.
  ActiviteitPlanning
  Voldoende weekend- en vakantieplaatsen in logeer- en gezinshuizen contracteren

  De gemeente wil dat ouderen zich veilig voelen en ook veilig zijn binnen de gemeente.
  ActiviteitPlanning
  Plan van aanpak Ouderen en Veiligheid uitvoeren2017-2020
  ActiviteitPlanning
  Schooluitval tegen gaan (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Jongerenvertegenwoordiging opzetten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle dienstverlening aan jongeren op elkaar aan laten sluiten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle werkloze jongeren in beeld brengen (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Werkloze jongeren begeleiden naar school of werk (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid)2017-2018
  Preventie en vroegsignalering verminderen het beroep op de zware jeugdzorg.
  ActiviteitPlanning
  Themagerichte trainingen gericht op preventie aanbieden2017
  Informele zorg en zorgnetwerken versterken2017
  Samenwerking van het Jeugdteam met Schoolmaatschappelijk werk verbeteren2017
  Extra aandacht schenken aan preventie aan statushouders tot 18 jaar2017
  Bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2) krijgen de mogelijkheid om actief mee te doen in de maatschappij.
  ActiviteitPlanning
  Investeren in persoonlijk contact van doelgroep Participatiewet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt2017 e.v.
  De doelgroep Participatiewet naar vrijwilligerswerk of betaalde arbeid begeleiden2017 e.v.
  Met het verbeteren van algemeen toegankelijke voorzieningen (wijkcentra, activiteitenaanbod, e.d.) kunnen meer inwoners meedoen en voor zichzelf zorgen
  ActiviteitPlanning
  Plan "Gezonde Wijkaanpak" thema eenzaamheid uitvoeren2017
  Ontmoetingsplekken en laagdrempelige dagactiviteiten realiseren (o.a. voor dementerenden)2017 Q3
  Collectieve voorzieningen aanbieden ter preventie geestelijke gezondheidszorgproblemen jeugd en volwassenen2017
  Dementerenden en omgeving ontlasten / ontzorgen2017
  Participatie bevordert de wederzijdse acceptatie en vergroot de maatschappelijke kansen.
  ActiviteitPlanning
  Taallessen en trainingen ontwikkelen en aanbieden2017
  Pilot woningdelers Statushouders evalueren2017 Q2
  De gemeente stimuleert inwoners met een laag inkomen om gebruik te maken van de regelingen die er voor hen zijn.
  ActiviteitPlanning
  Doelgroep en intermediairs benaderen om bekendheid van de regelingen Minimabeleid te vergroten
  Beschut werken is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben.
  ActiviteitPlanning
  Het structureel inbedden van de trajecten uit de pilot 'alternatief beschut werk'2017 e.v.
  Beschut werk en loonvormende arbeid (volgens de aantallen die de rijksoverheid noemt), organiseren2017 e.v.
  Naast inkomensondersteuning krijgen statushouders begeleiding bij het vinden van werk of de weg daar naar toe.
  ActiviteitPlanning
  Statushouders deel laten nemen aan taaltrajecten met re-integratiedoeleinden
  Statushouders deel laten nemen aan arbeidsontwikkelingstrajecten
  Statushouders begeleiden in re-integratietrajecten en direct bemiddelen naar werk
 • Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Het ontwikkeld sportaanbod voor incourante tijden monitoren2017
  (Financiële) drempels om te bewegen verlagen2017
  (Sport)verenigingen versterken door betere en bredere samenwerking en kennisdeling2017
  2 Fitnessplaatsen voor ouderen in de buitenruimte realiseren2017
  Actieplan aanpak van overgewicht uitvoeren2017
  Inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij elkaar, dragen meer bij aan de samenleving. Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid helpt daar bij.
  ActiviteitPlanning
  Mogelijke rol wijkverenigingen via Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) traject verkennen2017 Q1
  Trajecten Maatschappelijk verantwoord verenigen (MVV) stimuleren2017
  Project Wijkinitiatieven monitoren2017 Q2
  De gemeente zet in op een kwalitatieve groei van de Vlietdagen. Daarom is bij de Kadernota structureel budget beschikbaar gesteld voor een professionele, levensvatbare organisatie.
  ActiviteitPlanning
  Vlietdagen 2017 organiseren2017 Q3
  De gemeente heeft ruim 160 speel- en sportplekken in de openbare ruimte. Het Speelruimteplan bevat de visie op sporten en spelen in de buitenruimte. Het laat zien wat de gemeente de komende jaren met de sport- en speelplekken gaat doen. Bewoners en met name kinderen krijgen de gelegenheid om mee te denken over de nieuwe inrichting.
  ActiviteitPlanning
  Uitvoeringsplan bij Speelruimteplan opstellen2017
  Participatie bevordert de wederzijdse acceptatie en vergroot de maatschappelijke kansen.
  ActiviteitPlanning
  Taallessen en trainingen ontwikkelen en aanbieden2017
  Pilot woningdelers Statushouders evalueren2017 Q2

  Preventie en vroegsignalering verminderen het beroep op de zware jeugdzorg.
  ActiviteitPlanning
  Themagerichte trainingen gericht op preventie aanbieden2017
  Informele zorg en zorgnetwerken versterken2017
  Samenwerking van het Jeugdteam met Schoolmaatschappelijk werk verbeteren2017
  Extra aandacht schenken aan preventie aan statushouders tot 18 jaar2017
  ActiviteitPlanning
  Extra activiteiten bevorderen en opzetten

  ActiviteitPlanning
  Zelfredzaamheid statushouders en vluchtelingen bevorderen
  Bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2) krijgen de mogelijkheid om actief mee te doen in de maatschappij.
  ActiviteitPlanning
  Investeren in persoonlijk contact van doelgroep Participatiewet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt2017 e.v.
  De doelgroep Participatiewet naar vrijwilligerswerk of betaalde arbeid begeleiden2017 e.v.
  De gemeente geeft uitvoering aan een verplichting die volgt uit het rapport van de commissie Dannenberg over de decentralisatie van beschermd wonen.
  ActiviteitPlanning
  Regionale kadernota beschermd wonen mede ontwikkelen en vaststellen2017 Q1
  Inloopfunctie (O)GGZ transformeren2017 Q3
  Met het verbeteren van algemeen toegankelijke voorzieningen (wijkcentra, activiteitenaanbod, e.d.) kunnen meer inwoners meedoen en voor zichzelf zorgen
  ActiviteitPlanning
  Plan "Gezonde Wijkaanpak" thema eenzaamheid uitvoeren2017
  Ontmoetingsplekken en laagdrempelige dagactiviteiten realiseren (o.a. voor dementerenden)2017 Q3
  Collectieve voorzieningen aanbieden ter preventie geestelijke gezondheidszorgproblemen jeugd en volwassenen2017
  Dementerenden en omgeving ontlasten / ontzorgen2017
  De gemeente stimuleert inwoners met een laag inkomen om gebruik te maken van de regelingen die er voor hen zijn.
  ActiviteitPlanning
  Doelgroep en intermediairs benaderen om bekendheid van de regelingen Minimabeleid te vergroten
 • Preventie en vroegsignalering verminderen het beroep op de zware jeugdzorg.
  ActiviteitPlanning
  Themagerichte trainingen gericht op preventie aanbieden2017
  Informele zorg en zorgnetwerken versterken2017
  Samenwerking van het Jeugdteam met Schoolmaatschappelijk werk verbeteren2017
  Extra aandacht schenken aan preventie aan statushouders tot 18 jaar2017
  Met het multidisciplinaire Jeugdteam waarborgt de gemeente een deskundige toeleiding naar en inzet van hulp aan jongeren, conform de Jeugdwet.
  ActiviteitPlanning
  Preventie en gebiedsgerichte aanpak en het integraal werken binnen het sociaal domein verstevigen2017
  Doorstroomcoach 18-/18+ inzetten2017
  Leidschendam-Voorburg wil uitstekende gemeentelijke dienstverlening bieden en verbetert zodoende ook de organisatie van de dienstverlening in het sociaal domein.
  ActiviteitPlanning
  De organisatie van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein verbeteren2017 Q1
  Gebiedsgericht werken verder inrichten2017
  Eén centrale organisatie voor cliëntondersteuning in de Sociale Servicepunten doorontwikkelen2017
  Stojah is momenteel werkgever voor een aantal medewerkers uit het Jeugdteam. De stichting stopt per 1 januari 2018.
  ActiviteitPlanning
  Nieuwe werkgevers medewerkers Stojah contracteren2017 Q2

  Preventie en vroegsignalering verminderen het beroep op de zware jeugdzorg.
  ActiviteitPlanning
  Themagerichte trainingen gericht op preventie aanbieden2017
  Informele zorg en zorgnetwerken versterken2017
  Samenwerking van het Jeugdteam met Schoolmaatschappelijk werk verbeteren2017
  Extra aandacht schenken aan preventie aan statushouders tot 18 jaar2017
  Bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2) krijgen de mogelijkheid om actief mee te doen in de maatschappij.
  ActiviteitPlanning
  Investeren in persoonlijk contact van doelgroep Participatiewet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt2017 e.v.
  De doelgroep Participatiewet naar vrijwilligerswerk of betaalde arbeid begeleiden2017 e.v.
  Als vrijwillige jeugdhulp niet volstaat, wordt hulp uit het zogeheten gedwongen kader ingezet. Het gedwongen kader bestaat uit jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bij jeugdbescherming zijn gezondheid en/of veiligheid in het geding. Bij jeugdreclassering is er sprake is van (verdenking van) een strafbaar feit”.
  ActiviteitPlanning
  Inzet van ambulante hulp bij het gedwongen kader (op basis van vrijwilligheid) bevorderen2017
  Na gesprekken met klanten, overleggen met zorgaanbieders, lokale politieke aandacht én juridische ontwikkelingen (uitspraak CrvB) heeft de gemeente besloten het beleid voor huishoudelijke ondersteuning aan te passen.
  ActiviteitPlanning
  Huishoudelijke ondersteuning vernieuwen met extra arrangementen2017
  Dagbesteding is onderdeel van de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein en helpt in de ontwikkeling van kinderen.
  ActiviteitPlanning
  Aan kinderen met een beperking en een normaal IQ en ook voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, dagbesteding bieden2017
  De gemeente en zorgpartners zoeken naar een juiste balans in residentiële voorzieningen en ambulante zorg, vanwege het beroep op extramuralisering van de zorg.
  ActiviteitPlanning
  Voldoende weekend- en vakantieplaatsen in logeer- en gezinshuizen contracteren