Voorzieningen

Staat van voorzieningen 2017-2020

Voorziening

Boek-
waarde
31-12-2016

Stortingen
2017

Onttrek-
kingen
2017

Boek-
waarde
31-12-2017

Boek-waarde
31-12-2018

Boek-waarde
31-12-2019

Boek-waarde
31-12-2020

VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE LASTEN

Voorziening spaarverlof

37

8

29

29

4

1

Voorziening pensioenen wethouders

2.839

85

218

2.706

2.573

2.440

2.307

Voorziening backservice wethouderpensioenen

410

410

410

410

410

Voorziening zwerfafval

121

87

208

295

382

469

Voorziening groot onderhoud zwembad de Fluit

58

117

175

292

409

526

VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES

Voorziening Grondexploitatie Duivenvoordecorridor

12.390

12.390

12.390

12.390

12.390

ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN

Voorziening afkoopsommen grafonderhoud

721

130

133

718

715

712

709

Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.353

1.132

774

1.711

2.542

3.399

3.624

Voorziening onderhoud Forum Kwadraat

169

113

92

190

281

372

295

Voorziening nazorg Nieuwstraat/Klaverweide

11

11

-

-

-

-

Voorziening afval

95

95

95

95

95

Voorziening riolering

131

131

131

131

131

VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN

Voorziening dubieuze debiteuren

1.445

390

390

1.445

1.445

1.445

1.445

Onderwerpen