1. Veiligheid

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 7.349 4%

€ -48 0%

Taakvelden

 • Taakveld Crisisbeheersing en brandweer

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  5.751

  5.868

  5.669

  5.619

  5.515

  5.515

  Baten

  -215

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten. De activiteiten van de VRH richten zich op de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH organiseert de brandweerzorg en crisisbeheersing in de regio. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten.
 • Taakveld Openbare orde en veiligheid

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  258

  667

  1.680

  1.609

  1.606

  1.584

  Baten

  -115

  -55

  -48

  -48

  -48

  -48

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente wil dat het aantal woninginbraken niet hoger is dan 380 per jaar.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen nemen om het aantal woninginbraken terug te brengen (Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016-2017)2017
  De gemeente streeft naar een maximaal aantal meldingen van jeugdoverlast van 600 per jaar. In de gemeente zijn geen criminele jeugdgroepen.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen nemen om jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen (Uitvoeringsprogramma veiligheid 2016-2017)2017
  Inwoners dragen bij aan het bevorderen van de veiligheid in hun eigen wijk. Daartoe ondersteunt de gemeente buurtpreventieteams.
  ActiviteitPlanning
  Buurtpreventieteams stimuleren en ondersteunen (Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016-2017)2017
  De gemeente wil voorkomen dat mensen radicaliseren, door te interveniëren bij signalen van radicalisering.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen nemen om radicalisering te voorkomen (Uitvoeringsplan Veiligheid 2016-2017)2017-2020
  De gemeente wil dat ouderen zich veilig voelen en ook veilig zijn binnen de gemeente.
  ActiviteitPlanning
  Plan van aanpak Ouderen en Veiligheid uitvoeren2017-2020