8. Bouwen en wonen (VHROSV)

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 11.874 6%

€ -7.316 4%

Taakvelden

 • Taakveld Ruimtelijke ordening

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  2.947

  2.387

  2.216

  2.214

  2.191

  2.009

  Baten

  -556

  -936

  -691

  -716

  -716

  -566

  Bedragen x € 1.000,-

  Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2019 ingevoerd. Bij de Kadernota is budget vrijgemaakt voor de voorbereiding op deze landelijke wetgeving. Dit gebeurt op basis van een programmaplan.
  ActiviteitPlanning
  Omgevingsvisie ontwikkelen2017
  Programmaplan omgevingswet uitvoeren2016 e.v.
  De gemeente wil slagvaardig inspelen op de toename van het aantal ruimtelijke initiatieven en de kansen die dit biedt. Dit draagt bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus en behoud van groene ruimte in bebouwd gebied.
  ActiviteitPlanning
  Ruimtelijk initiatief stimuleren2017-2019
 • Taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  1.540

  4.424

  4.897

  5.249

  10.062

  12.525

  Baten

  -8.005

  -4.424

  -4.897

  -5.249

  -10.062

  -12.525

  Bedragen x € 1.000,-

  De ontwikkelstrategie voor de Duivenvoordecorridor draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen en een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Gefaseerde aanleg hoofdstructuur Duivenvoordecorridor starten2017 Q2
  Ontwikkelaar eerste deelgebied Duivenvoordecorridor contracteren2017 Q2
  Samen met een ontwikkelingscombinatie geeft de gemeente uitvoering aan de grondexploitatie van de VOF en daarmee aan de herstructurering van Leidschendam Centrum. In 2017 geeft de gemeente gronden op de locaties Molenpad, Rijnlandlaan en Schoorlaan uit aan de ontwikkelcombinatie.
 • Taakveld Wonen en bouwen

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  7.394

  7.832

  4.762

  3.908

  3.868

  3.818

  Baten

  -978

  -2.655

  -1.728

  -1.468

  -1.289

  -761

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de ontwikkelvisie voor Klein Plaspoelpolder. Voor de Bilitonlocatie loopt de vergunningenprocedure voor de bouw van 38 woningen. In 2017 loopt de huurovereenkomst met Mebin a
  ActiviteitPlanning
  Vergunningenprocedure KPP deellocatie 1 begeleiden2017
  Ruimtelijke uitnodiging KPP deellocatie 3 voorbereiden2017
  Planproces KPP 2017 begeleiden2017
  De gemeente gaat samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo ongeveer 300 sociale huurwoningen bouwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden van de locaties. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, statushouders en studenten.
  ActiviteitPlanning
  Eerste sociale huurwoningen opleveren2017 Q4
  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de transformatie van de CBS-locatie. Het grootste leegstaande kantoorpand van Nederland transformeert komende jaren in een moderne, duurzame woonbuurt.
  ActiviteitPlanning
  Transformatie CBS-locatie faciliteren2017
  De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten. De activiteiten van de VRH richten zich op de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH adviseert over brandpreventieve aspecten bij aanvragen om omgevingsvergunning. De VRH houdt bovendien toezicht in de realisatiefase van bouwwerken en op omgevingsvergunningen brandveilig gebruik en brandpreventieve voorzieningen in bestaande bouwwerken.