3. Economie

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 5.987 3%

€ -4.806 3%

Taakvelden

 • Taakveld Economische ontwikkeling

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  223

  619

  577

  403

  365

  365

  Baten

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente ontwikkelt een herkenbaar en onderscheidend economisch profiel. Hierbij horen een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en passende bedrijvigheid dragen bij aan behouden van werkgelegenheid.
  ActiviteitPlanning
  Economische Agenda uitvoeren2017
  Toekomst bedrijventerreinen verkennen2017
  Initiatieven sociaal ondernemerschap ondersteunen2017
  Leidschendam-Voorburg werkt aan een onderscheidend, levendig en toekomstbestendig Huygenskwartier Voorburg. Er is een aantal quick wins in de openbare ruimte en een actieprogramma voor de middellange en lange termijn.
  ActiviteitPlanning
  Quick Wins openbare ruimte Huygenskwartier realiseren2017
  Actieprogramma Huygenskwartier uitvoeren2017
  Planvorming gemeentelijke gebouwen Huygenskwartier verkennen/uitwerken2017
  Ondersteunende activiteiten Huygenskwartier uitvoeren2017
  In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio. Daarnaast is de MRDH gericht op (internationale) bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid en attractiviteit van de regio. In 2017 kijkt de MRDH naar de gezamenlijke programmering van werklocaties. Ook de uitvoering van de projecten van de Roadmap Next Economy en regiobranding hebben aandacht.
 • Taakveld Fysiek bedrijfsinfrastructuur

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  39

  4.353

  4.659

  1.628

  27

  27

  Baten

  -22

  -10.506

  -4.557

  -1.601

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de herontwikkeling van Leidsenhage. Er komt nieuwe winkelruimte bij en de bestaande winkels worden gerenoveerd.
  ActiviteitPlanning
  Herontwikkeling Leidsenhage faciliteren2017
  De gemeente streeft naar een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder. Zij is met Provincie Zuid-Holland in gesprek over het toestaan van andere functies naast glastuinbouw. De ontwikkeling van het gebied krijgt vorm via een gezamenlijk opgestelde gebiedsagenda en samenwerkingsmodel.
  ActiviteitPlanning
  Gebiedsagenda Meeslouwerpolder uitvoeren2017 e.v.
 • Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  110

  334

  265

  270

  25

  25

  Baten

  -80

  -102

  -82

  -82

  -82

  -82

  Bedragen x € 1.000,-

  Na uitvoering van de landelijke pilot bekijken partijen of het toestaan van mengvormen van winkels en horeca in winkelgebied Historisch Centrum Voorburg een impuls heeft kunnen geven aan het ondernemerschap.
  ActiviteitPlanning
  Pilot mengvormen winkel en horeca evalueren2017 Q1
 • Taakveld Economische promotie

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  272

  542

  486

  266

  266

  266

  Baten

  -160

  -109

  -167

  -142

  -142

  -142

  Bedragen x € 1.000,-

  Vanuit verschillende projecten werkt de gemeente aan recreatieve routes en voorzieningen (zie ook 5.7). De agenda recreatie & toerisme vergroot de samenhang in alle activiteiten.
  ActiviteitPlanning
  Agenda recreatie & toerisme uitvoeren2017
  De gemeente heeft met de tijdrit van de Eneco-tour in de zomer van 2017 een sportevenement van nationale allure. Het evenement draagt bij aan promotie van de gemeente, het stimuleren van sportbeoefening en het geeft een impuls aan het Huygenskwartier en de lokale economie.
  ActiviteitPlanning
  Tijdrit Eneco-tour 2017 organiseren2017 Q3
  De gemeente doet in 2017 mee aan de Entente Florale. Dit is een jaarlijkse nationale groencompetitie van steden, georganiseerd door Stichting Entente Florale en Vereniging Stadswerk Nederland. Deelname aan de Entente Florale draagt bij aan de promotie van Leidschendam-Voorburg als groene woongemeente.
  ActiviteitPlanning
  Deelnemen aan Entente Florale 20172017
  De gemeente zet in op een kwalitatieve groei van de Vlietdagen. Daarom is bij de Kadernota structureel budget beschikbaar gesteld voor een professionele, levensvatbare organisatie.
  ActiviteitPlanning
  Vlietdagen 2017 organiseren2017 Q3