Leeswijzer

Algemeen

In het deel In het kort worden onder de samenvatting de keuzes weergegeven die met deze begroting gemaakt worden en is ‘in 1 oogopslag’ te zien wat de gemeente ontvangt en waar het geld aan wordt uitgegeven.
In de programma’s is, per taakveld, te zien wat de gemeente in 2017 gaat doen. Elk programma begint met een korte toelichting op de taken van de gemeente die onder het programma vallen. Daarna volgen de beleidsspeerpunten binnen het programma: onderwerpen en activiteiten waaraan de gemeente in 2017 extra aandacht geeft.
Onder doelen staan de beleidsdoelstellingen die aangeven wat we willen bereiken. Hieronder zijn dezelfde beleidsspeerpunten terug te vinden, maar nu gekoppeld aan het doel waaraan ze bijdragen. Wanneer één speerpunt aan meerdere doelstellingen bijdraagt, is dit speerpunt onder meerdere doelstellingen terug te vinden
Onder het kopje financiën staan de uitgangspunten van het financiële beleid, de baten en lasten, het investeringsplan 2017-2020, informatie over het gemeentefonds, en het eigen en vreemd vermogen.
In de bijlagen staan de ‘paragrafen’ waarin die onderwerpen staan die van invloed zijn op alle programma’s. Ook staat onder bijlagen informatie over de reserves, de voorzieningen en de incidentele baten en lasten.

Toelichting programma's

In deze begroting zijn per programma bijbehorende taakvelden opgenomen. Per taakveld zijn de speerpunten van het huidige beleid, speerpunten van nieuw beleid (voortkomend uit de kadernota) en verbonden partijen te vinden. De indeling in taakvelden is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Het is mogelijk dat er geen tekst staat onder een taakveld, dit betekent dat er geen speerpunt is genoemd waar in 2017 extra aandacht naar uit gaat. De reguliere werkzaamheden die vallen onder dit taakveld, zullen gewoon worden uitgevoerd, maar staan niet allemaal beschreven in de programmabegroting. Aan het einde van het programma is er een financiële samenvatting met daarin investeringen, reserves en analyses. De tekst sluit aan bij wat de gemeente daadwerkelijk gaat doen in 2017. De tekst over de verbonden partijen is toegespitst op de activiteiten binnen het taakveld.