Gemeentefonds

Algemeen

De uitkeringen uit het gemeentefonds in de Programmabegroting 2017-2020 zijn berekend op basis van de meicirculaire 2016. In de meicirculaire wordt de gemeente geïnformeerd over de omvang en mutaties van de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De eventuele financiële gevolgen uit de septembercirculaire 2016 worden meegenomen in de Nota van wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de programmabegroting 2016 in de raad behandeld. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de planperiode 2017-2020 geraamd op:

Uitkeringen gemeentefonds

2017

2018

2019

2020

A. Algemene uitkering

Algemene uitkering

62.490

64.024

65.677

66.174

B. Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Peuterspeelzaalwerk

110

0

0

0

Impuls brede scholen

150

150

150

150

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving

36

41

41

41

Wet maatschappelijke ondersteuning

5.848

5.848

5.848

5.848

Gezond in de stad

26

0

0

0

LHBT-emancipatiebureau

20

0

0

0

Voorschoolse voorziening peuters

76

115

153

191

C. Deelfonds sociaal domein

Decentralisatie AWBZ

8.217

8.076

7.982

7.936

Decentralisatie jeugdzorg

11.230

11.510

11.540

11.638

Decentralisatie Participatiewet

6.010

5.326

5.185

5.050

Bedragen x € 1.000

Zoals gebruikelijk wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op / trap af).