Eigen en vreemd vermogen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de gemeente is onderverdeeld in algemene reserves en bestemmingsreserves (incl. egalisatiereserves). Het verloop van de afzonderlijke reserves in de planperiode is met een toelichting opgenomen in paragraaf 1.7. Samengevat is de begrote omvang van de reserves als volgt:

Reserves (per 31-12)

2017

2018

2019

2020

Algemene reserves

50.997

47.077

45.945

47.210

Bestemmingsreserves

45.561

43.999

42.483

40.888

Bedragen x € 1.000

Onderwerpen