0. Bestuur en Ondersteuning

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 37.096 20%

€ -122.809 66%

Taakvelden

 • Taakveld Bestuur

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  3.425

  2.642

  2.638

  2.441

  2.379

  2.374

  Baten

  -341

  -318

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

 • Taakveld Burgerzaken

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  3.301

  4.162

  3.257

  3.245

  2.848

  2.750

  Baten

  -1.482

  -1.478

  -1.518

  -1.518

  -1.171

  -1.171

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente verbetert de informatievoorziening aan inwoners en ondernemers. Daarnaast vindt verbetering van informatieuitwisseling tussen overheden plaats.
  ActiviteitPlanning
  Overstappen op landelijke voorzieningen voor topografie, handelsregister, WOZ-gegevens, kadaster en persoonsgegevens van inwoners2017-2020
  De gemeente zorgt ervoor dat inwoners van leidschendam-Voorburg kunnen stemmen voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen.
  ActiviteitPlanning
  Organiseren Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 20172017 Q1
 • Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  610

  847

  788

  788

  788

  788

  Baten

  -1.778

  -1.780

  -1.801

  -1.802

  -1.878

  -1.879

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente zet haar grond- en vastgoedposities in om duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling te stimuleren. Elk jaar stelt zij een actueel overzicht op van te verkopen panden.
  ActiviteitPlanning
  Gemeentelijke panden op afstootlijst verkopen2017
 • Taakveld Overhead

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  61.328

  66.645

  27.735

  28.100

  27.803

  26.863

  Baten

  -41.098

  -42.305

  -593

  -906

  -922

  -922

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente moet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Ook moet de gemeente zich voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): een nieuwe Europese wet die nog in werking moet treden.
  ActiviteitPlanning
  Activiteiten waarbij gewerkt wordt met persoonsgegevens van inwoners of personeel toetsen aan de wet en registreren2017
  Om te kunnen sturen heeft de gemeente informatie nodig over hoe het gaat. Vaak is het lastig om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. Een goed integraal informatiemanagement zorgt voor overzicht en inzicht in de gegevens die er zijn, en maakt ze beter toegankelijk. Daarbij is een goede informatiebeveiliging belangrijk.
  ActiviteitPlanning
  Nieuw systeem voor klantcontacten inrichten en in gebruik nemen2016-2017
  Strategie voor datagedreven sturen en werken opstellen en uitvoeren2016-2017
  Centraal georganiseerd applicatiebeheer inrichten en in gebruik nemen2016-2018
  Integrale informatie-architectuur ontwikkelen en in gebruik nemen2016-2017
  Centraal kwaliteitszorgsysteem voor informatievoorziening en ICT ontwikkelen2016-2018
  De gemeente verbetert de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties door beter gebruik te maken van digitale mogelijkheden.
  ActiviteitPlanning
  Website vernieuwen, in combinatie met klanttevredenheidsonderzoek2016-2017
  Nieuwe website beheren en onderhouden, met bijbehorende applicaties2016-2017
  Digitaal burgerpanel inrichten en in gebruik nemen2016-2017
  Papieren archief digitaliseren (Project Sprongsgewijs Digitaal)2016-2017
  De gemeente verbetert de beleidsadministratie en digitale begroting. Dit maakt het makkelijker om keuzes te maken, tijdig bij te sturen en transparant te verantwoorden. De begroting is begrijpelijk voor iedereen.
  ActiviteitPlanning
  Beleidsadministratie en begroting volgens nieuwe systematiek opstellen2016-2017
  Nieuwe software voor de beleidsadministratie en begroting installeren2016-2017
  Vernieuwde beleidsadministratie en begroting doorontwikkelen2016-2017
 • Taakveld Treasury

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  13.878

  23.588

  62

  -144

  -60

  26

  Baten

  -22.720

  -32.477

  -4.996

  -4.950

  -4.900

  -4.869

  Bedragen x € 1.000,-

  Eneco Holding N.V. verzorgt duurzame energie voor iedereen. De klanten van vandaag en in de toekomst moeten kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie. Uitvoering van de afgesproken taken
  BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Uitvoeren van afgesproken taken
 • Taakveld OZB Woningen

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  806

  739

  742

  780

  749

  700

  Baten

  -9.600

  -10.642

  -10.798

  -10.808

  -11.443

  -11.465

  Bedragen x € 1.000,-

 • Taakveld OZB Niet-woningen

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  0

  0

  318

  358

  326

  280

  Baten

  -1.000

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

 • Taakveld Parkeerbelasting

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Baten

  -183

  -193

  -220

  -220

  -220

  -220

  Bedragen x € 1.000,-

 • Taakveld Belastingen overig

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  24

  27

  226

  269

  236

  190

  Baten

  -1.117

  -817

  -606

  -605

  -606

  -606

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente streeft naar gemiddeld gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven, met behoud van voorzieningen. De lastendruk per belastingtarief blijft onder het gemiddelde tarief van andere gemeenten in de regio Haaglanden.
  ActiviteitPlanning
  De gemeente wil minder regels, minder administratieve lasten en lagere financiële lasten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
  ActiviteitPlanning
  Precario belasting MKB afschaffen2017
 • Taakveld Algemene en overige uitkeringen

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Baten

  -95.934

  -97.307

  -94.213

  -95.089

  -96.576

  -97.078

  Bedragen x € 1.000,-

 • Taakveld Overige baten en lasten

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  781

  63

  28

  185

  345

  -839

  Baten

  -17

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

 • Taakveld Mutaties reservers

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  45.777

  14.082

  1.302

  5.014

  20.132

  1.396

  Baten

  -51.736

  -24.884

  -8.064

  -10.370

  -22.779

  -1.726

  Bedragen x € 1.000,-

 • Taakveld Resultaat rekening van baten en lasten

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  11.158

  284

  0

  0

  0

  0

  Baten

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-