6. Sociaal domein

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 75.831 41%

€ -28.581 15%

Taakvelden

 • Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  5.866

  6.530

  7.106

  7.267

  7.082

  7.006

  Baten

  -888

  -793

  -800

  -808

  -810

  -810

  Bedragen x € 1.000,-

  Voor het behoud van de basisvoorzieningen in Stompwijk investeren wij in een slimme combinatie van voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg, onder één dak; het Kulturhus.
  ActiviteitPlanning
  Bouw Kulturhus starten2017 Q3
  Het uitvoeringsprogramma doelgroepenvervoer Haaglanden beoogt meer efficiëntie in het doelgroepenvervoer en voordelen voor kwetsbare inwoners.
  ActiviteitPlanning
  Trainingen in gebruik openbaar vervoer en vervoersmaatjes ontwikkelen2017-2018
  Andere mobiliteitsoplossingen zoals buurtbussen en kleinschalig OV ontwikkelen2017-2018
  Aansluiting van doelgroepenvervoer op starttijden dagbesteding verbeteren2017-2018
  Samenwerken in de regio bij, inkoop, beheer en de regie op het vervoer bevorderen2017-2018
  Leidschendam-Voorburg ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers in hun werk
  ActiviteitPlanning
  Lokale samenwerkingsstructuur voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg realiseren2017-2018
  "Welzijn op recept" (doorverwijzing van huisarts naar welzijnsvoorzieningen) aanbieden2017-2018
  Samenwerking van organisaties die maatjesprojecten aanbieden bevorderen2017
  Inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij elkaar, dragen meer bij aan de samenleving. Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid helpt daar bij.
  ActiviteitPlanning
  Mogelijke rol wijkverenigingen via Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) traject verkennen2017 Q1
  Trajecten Maatschappelijk verantwoord verenigen (MVV) stimuleren2017
  Project Wijkinitiatieven monitoren2017 Q2
  ActiviteitPlanning
  Extra activiteiten bevorderen en opzetten
  Met het verbeteren van algemeen toegankelijke voorzieningen (wijkcentra, activiteitenaanbod, e.d.) kunnen meer inwoners meedoen en voor zichzelf zorgen
  ActiviteitPlanning
  Plan "Gezonde Wijkaanpak" thema eenzaamheid uitvoeren2017
  Ontmoetingsplekken en laagdrempelige dagactiviteiten realiseren (o.a. voor dementerenden)2017 Q3
  Collectieve voorzieningen aanbieden ter preventie geestelijke gezondheidszorgproblemen jeugd en volwassenen2017
  Dementerenden en omgeving ontlasten / ontzorgen2017
  Participatie bevordert de wederzijdse acceptatie en vergroot de maatschappelijke kansen.
  ActiviteitPlanning
  Taallessen en trainingen ontwikkelen en aanbieden2017
  Pilot woningdelers Statushouders evalueren2017 Q2
  ActiviteitPlanning
  Zelfredzaamheid statushouders en vluchtelingen bevorderen
 • Taakveld Wijkteams

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  4.056

  5.406

  4.515

  4.358

  4.356

  4.226

  Baten

  -408

  -505

  -293

  -293

  -293

  -293

  Bedragen x € 1.000,-

  Preventie en vroegsignalering verminderen het beroep op de zware jeugdzorg.
  ActiviteitPlanning
  Themagerichte trainingen gericht op preventie aanbieden2017
  Informele zorg en zorgnetwerken versterken2017
  Samenwerking van het Jeugdteam met Schoolmaatschappelijk werk verbeteren2017
  Extra aandacht schenken aan preventie aan statushouders tot 18 jaar2017
  Met het multidisciplinaire Jeugdteam waarborgt de gemeente een deskundige toeleiding naar en inzet van hulp aan jongeren, conform de Jeugdwet.
  ActiviteitPlanning
  Preventie en gebiedsgerichte aanpak en het integraal werken binnen het sociaal domein verstevigen2017
  Doorstroomcoach 18-/18+ inzetten2017
  Leidschendam-Voorburg wil uitstekende gemeentelijke dienstverlening bieden en verbetert zodoende ook de organisatie van de dienstverlening in het sociaal domein.
  ActiviteitPlanning
  De organisatie van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein verbeteren2017 Q1
  Gebiedsgericht werken verder inrichten2017
  Eén centrale organisatie voor cliëntondersteuning in de Sociale Servicepunten doorontwikkelen2017
  Het Inkoopbureau H-10 is een uitvoeringsorganisatie met efficient uitvoeren van de inkoop van (jeugd)zorg als taak. Kwaliteit van zorg, innovatie en slagkracht staan centraal. Het Inkoopbureau H-10 is aangegaan voor de jaren 2015 tot en met 2017. In 2017 vindt besluitvorming het oog op besluitvorming over het voorzetten of opheffen van de inkoopsamenwerking.
 • Taakveld Inkomensregelingen

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  33.650

  34.195

  30.652

  30.509

  30.260

  30.249

  Baten

  -28.224

  -29.344

  -25.983

  -25.983

  -25.983

  -25.983

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente stimuleert inwoners met een laag inkomen om gebruik te maken van de regelingen die er voor hen zijn.
  ActiviteitPlanning
  Doelgroep en intermediairs benaderen om bekendheid van de regelingen Minimabeleid te vergroten
 • Taakveld Begeleide participatie

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  5.478

  5.321

  5.211

  4.984

  4.792

  4.641

  Baten

  77

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  Beschut werken is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben.
  ActiviteitPlanning
  Het structureel inbedden van de trajecten uit de pilot 'alternatief beschut werk'2017 e.v.
  Beschut werk en loonvormende arbeid (volgens de aantallen die de rijksoverheid noemt), organiseren2017 e.v.
  Bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2) krijgen de mogelijkheid om actief mee te doen in de maatschappij.
  ActiviteitPlanning
  Investeren in persoonlijk contact van doelgroep Participatiewet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt2017 e.v.
  De doelgroep Participatiewet naar vrijwilligerswerk of betaalde arbeid begeleiden2017 e.v.
  De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Doel is dat iedereen met een indicatie Wsw op het voor hem of haar haalbare niveau werkzaam is. DSW Rijswijk e.o. verzorgt de uitvoering van de wettelijk taak en legt zich daarnaast toe op re-integratie van bijstandsgerechtigden voor de deelnemende gemeenten. Door gewijzigde wetgeving vindt er geen nieuwe Wsw instroom meer plaats en daalt het medewerkersbestand gestaag.In 2016 is gestart met een regionale toekomstvisie sociale werkvoorziening na 2018.
 • Taakveld Arbeidsparticipatie

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  3.270

  3.147

  2.932

  2.965

  2.855

  2.911

  Baten

  -518

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  ActiviteitPlanning
  Schooluitval tegen gaan (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Jongerenvertegenwoordiging opzetten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle dienstverlening aan jongeren op elkaar aan laten sluiten (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Alle werkloze jongeren in beeld brengen (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid).2017-2018
  Werkloze jongeren begeleiden naar school of werk (Actieplan Jeugdwerkgelegenheid)2017-2018
  Terugdringen tekort van het uitkeringsbudget en mensen aan het werk te helpen.
  ActiviteitPlanning
  Doorstroom van een WW-uitkering naar Participatiewet-uitkering beperken (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Jongeren tijdens zoektermijn al begeleiden (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Handhaving aan de poort (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Doelgroep van de Participatiewet en arbeidsbeperkten weer aan het werk helpen, ook deeltijd (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Werkgeversbenadering verder professionaliseren (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  CV’s worden in CV online geplaatst, zodat werkgevers zelf naar kandidaten kunnen zoeken (Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief)2017-2018
  Gemeente stimuleert werkgevers om werkzoekenden aan het werk te helpen (SROI)2017-2018
  Naast inkomensondersteuning krijgen statushouders begeleiding bij het vinden van werk of de weg daar naar toe.
  ActiviteitPlanning
  Statushouders deel laten nemen aan taaltrajecten met re-integratiedoeleinden
  Statushouders deel laten nemen aan arbeidsontwikkelingstrajecten
  Statushouders begeleiden in re-integratietrajecten en direct bemiddelen naar werk
 • Taakveld Maatwerkvoorzienigen (WMO)

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  1.970

  2.597

  2.115

  2.108

  2.108

  2.099

  Baten

  -6

  -5

  -5

  -5

  -5

  -5

  Bedragen x € 1.000,-

  Het huidige beleid voor eigen bijdrage is voor bepaalde groepen inwoners een drempel om gebruik te maken van een voorziening.
  ActiviteitPlanning
  Beleid eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen aanpassen
 • Taakveld Maatwerk dienstverlening 18+

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  10.749

  14.254

  10.547

  10.757

  10.538

  10.546

  Baten

  -1.346

  -2.235

  -1.500

  -1.500

  -1.500

  -1.500

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente organiseert de wettelijke financiële tegemoetkoming voor inwoners die extra kosten maken als gevolg van een beperking. De toegankelijkeheid van de huidige regeling wordt als te beperkt ervaren.
  ActiviteitPlanning
  Uitvoeren, monitoren en rapporteren over aangepaste meerkostenregeling2017
  Na gesprekken met klanten, overleggen met zorgaanbieders, lokale politieke aandacht én juridische ontwikkelingen (uitspraak CrvB) heeft de gemeente besloten het beleid voor huishoudelijke ondersteuning aan te passen.
  ActiviteitPlanning
  Huishoudelijke ondersteuning vernieuwen met extra arrangementen2017
 • Taakveld Maatwerk dienstverlening 18-

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  13.902

  11.018

  10.290

  10.383

  10.368

  10.370

  Baten

  -500

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  Dagbesteding is onderdeel van de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein en helpt in de ontwikkeling van kinderen.
  ActiviteitPlanning
  Aan kinderen met een beperking en een normaal IQ en ook voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, dagbesteding bieden2017
  Het Inkoopbureau H-10 is een uitvoeringsorganisatie met efficient uitvoeren van de inkoop van (jeugd)zorg als taak. Kwaliteit van zorg, innovatie en slagkracht staan centraal. Het Inkoopbureau H-10 is aangegaan voor de jaren 2015 tot en met 2017. In 2017 vindt besluitvorming het oog op besluitvorming over het voorzetten of opheffen van de inkoopsamenwerking.
 • Taakveld Geëscaleerde zorg 18+

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  588

  455

  613

  613

  613

  613

  Baten

  -110

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente geeft uitvoering aan een verplichting die volgt uit het rapport van de commissie Dannenberg over de decentralisatie van beschermd wonen.
  ActiviteitPlanning
  Regionale kadernota beschermd wonen mede ontwikkelen en vaststellen2017 Q1
  Inloopfunctie (O)GGZ transformeren2017 Q3
 • Taakveld Geëscaleerde zorg 18-

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  923

  1.672

  1.850

  1.770

  1.770

  1.770

  Baten

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  Stojah is momenteel werkgever voor een aantal medewerkers uit het Jeugdteam. De stichting stopt per 1 januari 2018.
  ActiviteitPlanning
  Nieuwe werkgevers medewerkers Stojah contracteren2017 Q2
  Als vrijwillige jeugdhulp niet volstaat, wordt hulp uit het zogeheten gedwongen kader ingezet. Het gedwongen kader bestaat uit jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bij jeugdbescherming zijn gezondheid en/of veiligheid in het geding. Bij jeugdreclassering is er sprake is van (verdenking van) een strafbaar feit”.
  ActiviteitPlanning
  Inzet van ambulante hulp bij het gedwongen kader (op basis van vrijwilligheid) bevorderen2017
  De gemeente en zorgpartners zoeken naar een juiste balans in residentiële voorzieningen en ambulante zorg, vanwege het beroep op extramuralisering van de zorg.
  ActiviteitPlanning
  Voldoende weekend- en vakantieplaatsen in logeer- en gezinshuizen contracteren
  Het Inkoopbureau H-10 is een uitvoeringsorganisatie met efficient uitvoeren van de inkoop van (jeugd)zorg als taak. Kwaliteit van zorg, innovatie en slagkracht staan centraal. Het Inkoopbureau H-10 is aangegaan voor de jaren 2015 tot en met 2017. In 2017 vindt besluitvorming het oog op besluitvorming over het voorzetten of opheffen van de inkoopsamenwerking.