Incidentele lasten en baten

Algemeen

Incidentele lasten

2017

2018

2019

2020

T0 Bestuur en Ondersteuning

Applicaties en automatisering

130

130

130

-

Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken

50

50

50

-

Gegevensmanagement

150

150

150

-

Informatiemanagement sociaal en ruimtelijke domein

150

150

150

-

Vernieuwing Planning & Control

80

-

-

-

Programmadirecteur

110

110

-

-

4e wethouder

70

70

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

2 BOA's

125

125

125

-

SPP (vitalisering personeelsbestand)

200

300

400

T1 Veiligheid

Veiligheid ouderen

15

15

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

T2 Programma Verkeer en Vervoer

Actualisatie VVP (incidenteel)

30

30

-

-

Herijking Verkeer en Vervoers Plan (VVP)

75

0

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

T3 Economie

Huygenskwartier Voorburg

200

25

-

-

Accountmanager bedrijven

95

95

-

-

Centrummanager

150

150

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

0

14

-

-

Eneco Tour

255

0

T4 Onderwijs

Tijdelijke huur O.Nassaustraat

103

103

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Integrale aanpak overgewicht

35

35

-

-

Sport en beweegvisie

50

-

-

-

Sport en beweegvisie (2 fitnessplaatsen voor ouderen)

80

-

-

-

Binnen- en buitenkunstcollectie

43

11

-

-

Meerjarenplan DHW

100

100

-

-

Onderhoud Nieuwe Driemanspolder

127

127

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

3

14

-

-

T6 Programma Sociaal Domein

Burgerinitiatieven

50

50

50

-

Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram

50

50

50

50

Sociaal Domein (intensivering/nieuw beleid)

715

540

225

-

Stojah (werkgever voor jeugdteam)

80

-

-

-

Preventief Jeugdbeleid

150

150

-

-

Jeugdwerkgelegenheid

200

200

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

T7 Volksgezondheid en Milieu

Handgeld Nieuw Beleid

3

14

T8 VHROSV

Implementatie omgevingswet

150

150

150

0

Klein Plaspoelpolder

150

0

0

0

Extra budget ruimtelijke initiatieven

150

150

0

0

Stadsherstel Leidschendam

85

50

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

-

14

-

-

Bouwrijp maken Leidsenhage

4.557

1.601

-

-

Businesscase Sociale Woningbouw

700

-

-

-

Incidentele baten

2017

2018

2019

2020

T8 VHROSV

Ruimtelijke intiatieven (inkomsten)

150

150

150

-

Bouwrijp maken Leidsenhage

4.557

1.601

-

-

Incidentele verrekeningen met reserves

2017

2018

2019

2020

Stortingen in reserves

Algemene reserve vrij besteedbaar

565

-

381

337

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

700

700

-

0

Reserve dekking afschrijvingslasten

500

23.215

Egalisatiereserve rioleringen

91

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

81

81

81

Onttrekkingen aan reserves

Incidenteel nieuw beleid

700

700

-

-

Reserve incidentele kosten 2016-2018

276

153

-

-

Algemene Reserve Vrij besteedbaar

3.900

3.768

2.201

50

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

24

217

19.009

-

Reserve herwaardering activa

1.840

-

-

-

Egalisatiereserve rioleringen

172

5

55

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

194

Reserve Rietvink

13

54

4.233

-

Structurele verrekeningen met reserves

2017

2018

2019

2020

Structurele stortingen in reserves

Structurele onttrekkingen uit reserves

Onttrekking reserve dekking afschrijvingslasten

588

596

1.115

1.171

Onttrekking reserve herwaardering activa

450

450

450

450

bedragen x € 1000