7. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 17.118 9%

€ -17.634 10%

Taakvelden

 • Taakveld Volksgezondheid

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  2.200

  2.278

  2.281

  2.240

  2.226

  2.226

  Baten

  -212

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  Een gezonde leefstijl is van positieve invloed op de fysieke en psychische gesteldheid van mensen. Hierdoor zullen zij minder vaak een beroep hoeven doen op maatschappelijke ondersteuning.
  ActiviteitPlanning
  Plan van aanpak Gezonde Wijk en Gezond Gewicht ontwikkelen en uitvoeren
  Pilot Gezonde Wijkaanpak De Heuvel evalueren
  Efficiënt uitvoeren van taken die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de taken die met andere wetten aan de GGD zijn opgedragen. Uitvoeren van de afgesproken taken en de GGD gaat een rol spelen op het gebied van toezicht op instellingen in het sociaal domein.
 • Taakveld Riolering

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  3.822

  4.019

  3.278

  3.665

  3.763

  3.917

  Baten

  -4.765

  -4.994

  -4.835

  -4.941

  -5.203

  -5.320

  Bedragen x € 1.000,-

  Het Water- en Rioleringsplan heeft oog voor de effecten van klimaatverandering. Door berekeningen voor de Bui van de eeuw is er een beeld van het functioneren van de riolering en waterbergingen bij extreme neerslag. En kunnen maatregelen genomen worden om schade aan bebouwing te voorkomen.
  ActiviteitPlanning
  Maatregelen Bui van de Eeuw uitvoeren2017 e.v.
 • Taakveld Afval

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  8.426

  8.350

  8.906

  8.827

  8.827

  8.827

  Baten

  -11.223

  -11.295

  -11.694

  -12.074

  -12.074

  -12.074

  Bedragen x € 1.000,-

  Het 'omgekeerd inzamelen' wordt vanaf 2017 in een periode van vijf jaar gefaseerd ingevoerd in de gemeente. Papier, GFT en plastic worden huis-aan-huis opgehaald. Voor restafval komen ondergrondse containers in de buurt. Avalex evalueert hoe de invoering verloopt.
  ActiviteitPlanning
  Starten met omgekeerd inzamelen in de eerste wijk(en)2017
  Beleidsvisie milieustraten uitvoeren2017 - 2019
  Door een regionale organisatie van de afvalinzameling wil de gemeente schaalvoordelen behalen. De afvalinzameling is gericht op het inzamelen van grondstoffen. Dit betekent dat inwoners afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden. In 2017 bespreekt het algemeen bestuur o.a. de verrekeningsystematiek en dienstverleningsovereenkomsten. De gemeente gaat meer aandacht vragen voor de governance van Avalex.
 • Taakveld Milieubeheer

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  1.228

  2.348

  1.786

  1.790

  1.795

  1.790

  Baten

  -163

  -227

  -31

  -20

  -20

  -20

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente maakt samen met inwoners en bedrijven Leidschendam-Voorburg duurzamer. De gemeente investeert in een groene, energiezuinige en gezonde leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij investeringen door particulieren en organisaties in duurzaamheid.
  ActiviteitPlanning
  Duurzaamheidsagenda uitvoeren2017-2020
  Omgevingsdienst Haaglanden verzorgt voor de gemeente wettelijke taken op het gebied van milieuvergunningverlening, toezicht (op bodem en op zwaardere/ complexere milieu-inrichtingen) en handhaving. Het college blijft voor deze taken het bevoegd gezag.
 • Taakveld Begraafplaatsen en crematoria

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  959

  958

  867

  872

  876

  841

  Baten

  -925

  -1.074

  -1.075

  -1.075

  -1.075

  -1.075

  Bedragen x € 1.000,-

  Door hun omvang, ligging en groene karakter kunnen de gemeentelijke begraafplaatsen meer zijn dan een plek om te rouwen. De gemeente wil de drie begraafplaatsen ontwikkelen tot gedenkparken met een hoogwaardige groene kwaliteit en ruimte voor nevenfuncties.
  ActiviteitPlanning
  Gemeentelijke begraafplaatsen beheren2017
  In 2017 vindt er een marktconsultatie plaats onder de geïnteresseerde partijen voor de realisatie van een crematorium. Op basis van deze marktconsultatie besluit de gemeente hoe de lijkbezorging in de gemeente in de toekomst wordt georganiseerd.
  ActiviteitPlanning
  Marktconsultatie crematorium uitvoeren2017