Investeringsplan 2017 - 2020

Investeringsvolume

Programma

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

0. Bestuur en ondersteuning

2.000

0

1.289

0

648

0

1.845

0

1. Veiligheid

25

0

50

0

0

0

25

0

2. Verkeer en vervoer

22.401

3.815

9.059

197

2.858

22

1.830

0

4. Onderwijs

12.080

0

8.891

0

3.356

0

0

0

5. Sport, cultuur en recreatie

5.414

1.379

3.626

0

1.180

0

618

0

6. Sociaal domein

187

0

131

0

0

0

0

0

7. Volksgezondheid en milieu

8.738

0

4.482

0

3.245

0

2.865

0

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

3.050

0

300

0

0

0

0

0

(Bedragen x € 1.000)

In de kolom uitgaven staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven. In de kolom inkomsten worden bijdragen van derden vermeld.
Het hoge bedrag aan investeringen van € 53,9 miljoen wordt vooral bepaald door project 'Bereikbaarheid Stompwijk' (€ 15,5 mln.), het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2019 (€ 9,5 mln.), diverse rioleringsprojecten (€ 8,5 mln.), de uitvoering van het verkeers- en vervoersplan (€ 4,2 mln.), project Rietvink (€ 3,1 mln.) en de uitvoering van projecten uit het waterplan (€ 2,4 mln.).
Hier tegenover staat dat voor project 'Bereikbaarheid Stompwijk' (€ 1,1 mln.), de uitvoering van het verkeers- en vervoersplan (€ 2,6 mln.) en de uitvoering van projecten uit het waterplan (€ 1,2 mln.) bijdragen van derden ontvangen worden.

Onderwerpen