Financieel perspectief 2017 - 2020

Begrotingmutaties

De Programmabegroting 2017 met de meerjarenramingen 2018-2020 is op basis van de Kadernota 2017 opgesteld. Tussen het uitbrengen van de Kadernota 2017 en het opstellen van de Programma-begroting heeft zich een aantal ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. De ontwikkelingen hebben betrekking op de actualisatie van de ramingen en de resultaten van de kritische doorlichting van de budgetten tijdens het begrotingsproces. Ook worden de financiële gevolgen van beleidsuitvoering in beeld gebracht. De begroting is opgesteld met in achtneming van de gewijzigde regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel opgenomen en vervolgens nader toegelicht.

BEGROTINGSSALDO 2017-2020

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

V/N

Financiële uitgangspositie Begroting 2017-2020

Primitieve Begroting 2016 - 2019

150

90

805

1.000

V

Algemene bijstellingen voor kadernota

1.554

1.578

550

632

V

Maatregelen uit kadernota

-4.699

-4.155

-3.556

-1.170

N

Dekking tekort door maatregelen uit kadernota

2.995

2.487

2.201

50

V

Actualisering financieel perspectief

1

Actualisering rentelasten

1.017

824

357

10

V

2

Actualisering rente-omslagpercentage

-1.440

-1.446

-1.508

-1.586

N

3

Mutatie afschrijving a.g.v. omslagrente verlaging en actualisering investeringen

-878

-1.091

-1.015

-707

N

4

Vrijval reserve herwaardering activa

1.840

-

-

-

V

5

Actualisering algemene uitkering gemeentefonds

544

615

1.462

1.720

V

6

Integratie-uitkering SD (jeugd)

-1.134

-909

-969

-1.038

N

Budget aanpassing SD jeugd

1.134

909

969

1.038

V

7

Nacalculatie Cao/premies en actualisering p-begroting

-321

-175

-147

-87

N

8

APPA-pensioenen wethouders, aframing wachtgeld, actualisering budget

-128

-36

-85

-85

N

9

Gemeenschappelijke regelingen (VRH,GGD,DSW,MRDH,VNG)

-108

-112

-23

-19

N

10

Hogere opbrengst ozb

35

5

625

650

V

11

Actualisering vergoeding raad

-14

-8

-8

-8

N

12

Hogere bijdrage VVE voor parkeren Damplein en het gebouw aan het Fluitpolderplein 5

-24

-24

-24

-24

N

13

Huurverlaging Overdam

-26

-26

-26

-26

N

14

Onderhoud Driemanspolder

-

-

-

-127

N

15

Diverse indexeringen:

Indexering subsidies

-83

-83

-83

-83

N

Indexering huren

32

32

32

32

V

Indexering leges

24

24

22

20

V

16

Diverse autonome/exogene ontwikkelingen

-8

-18

-18

-58

N

Financiële gevolgen beleidsuitvoering

17

Budgetverschuiving waterbeheer naar riolering en actualisering van het uurtarief (wordt betrokken bij de bepaling van het riooltarief).

283

283

283

283

V

18

Nadeel op afvalstoffenheffing

-186

-186

-186

-186

N

Extra kosten inzamelen grofvuil

-194

-194

-194

N

Maatregelen beheersing Afvalkosten

-

380

380

380

V

19

Actualisering uren projecten en grondexploitaties

163

-80

-72

-88

N

20

Inhuizing W&I

139

47

47

47

V

Dekking taakstelling Sociaal Domein

-

-

-

-47

N

21

Collectieve ziektekostenverzekering bijstandontvangers

60

60

60

60

V

Dekking taakstelling bedrijfsvoering gemeentebreed

-

-

-

-60

N

22

Gesloopte gebouwen

66

37

8

8

V

23

Actualisering opbrengsten Bouwleges

-100

383

430

-

N/V

24

Actualisering budget begeleiding (SD)

3

3

589

599

V

Dekking taakstelling Sociaal Domein

-

-

-

-599

N

Invulling PM posten uit de kadernota

25

PM post BOA's

-125

-125

-125

-

N

26

PM post SPP

-200

-300

-400

-

N

Verwerking begrotingssaldo:

27

Storting/onttrekking Algemene reserve vrij besteedbaar

-565

1.211

-381

-337

Eindstand na verrekening

-

-

-

-

Nota van wijziging

Algemene uitkering gemeentefonds

165

1.060

1.900

2.190

V

Integratie uitkering

-

-

-

-

-

Decentralisatie uitkering

341

-110

-110

-110

V/N

BUIG

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

N

Verwerking begrotingssaldo:

Storting/onttrekking Algemene reserve vrij besteedbaar

594

150

-690

-980

Eindstand na verrekening

-

-

-

-

Onderwerpen