5. Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Aandeel in het totaal

€ 14.717 8%

€ -1.902 1%

Taakvelden

 • Taakveld Sportbeleid en activering

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  778

  634

  764

  639

  590

  590

  Baten

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Het ontwikkeld sportaanbod voor incourante tijden monitoren2017
  (Financiële) drempels om te bewegen verlagen2017
  (Sport)verenigingen versterken door betere en bredere samenwerking en kennisdeling2017
  2 Fitnessplaatsen voor ouderen in de buitenruimte realiseren2017
  Actieplan aanpak van overgewicht uitvoeren2017
 • Taakveld Sportaccommodaties

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  4.511

  5.679

  4.536

  4.628

  4.868

  4.908

  Baten

  -1.185

  -1.289

  -1.359

  -1.361

  -1.363

  -1.366

  Bedragen x € 1.000,-

  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Bouw turnhal starten2017
  Sporten en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke functie en werkt gezondheidsbevorderend. Leidschendam-Voorburg heeft de ambitie dè sport- en beweeggemeente van Nederland te zijn.
  ActiviteitPlanning
  Krajicek playground in Voorburg realiseren2017
 • Taakveld Cultuurpres.,productie&participatie

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  2.609

  2.668

  574

  574

  574

  574

  Baten

  -80

  -49

  -96

  -67

  -39

  -39

  Bedragen x € 1.000,-

  Kunst en cultuur trekken inwoners en bezoekers aan, bevorderen de leefbaarheid en helpen bij het ontwikkelen van moderne vaardigheden.
  ActiviteitPlanning
  Kunst en cultuur met onderscheidende iconen onderhouden2017-2018
  Cultuurmenu voor scholen verbreden en verdiepen2017 Q3
  Cultureel initiatief in drie podia bundelen2017-2018
  Culturele hotspots vormgeven2017 Q4
  Bijdragen aan initiatieven uit de creatieve industrie en het verenigingsleven (inzet Projectenpot Kunst en Cultuur).2017-2018
  Masterplan theater Ludens toetsenQ1
  cultuureducatie stelt jeugd in staat om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
  ActiviteitPlanning
  Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit financieel ondersteunen
  Lokale culturele organisaties die bijdragen aan talentontwikkeling financieel ondersteunen
 • Taakveld Musea

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  580

  653

  760

  765

  765

  765

  Baten

  -61

  -73

  -73

  -73

  -73

  -73

  Bedragen x € 1.000,-

  'De gemeente zet in op het vergroten van het publieksbereik, niet alleen voor de musea, maar voor het hele Huygenskwartier Voorburg.
  ActiviteitPlanning
  Kunst en cultuur die buiten onze gemeente aandacht trekt en onderscheidend is in de regio promoten (Huygens' Hofwijck)2017-2018
  De gemeente is een regieorganisatie. Een grote kunstverzameling beheren past niet in deze gedachte.
  ActiviteitPlanning
  Gemeentelijke kunstcollectie ontzamelen2017
 • Taakveld Cultureel erfgoed

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  105

  105

  200

  203

  203

  203

  Baten

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente bundelt alle initiatieven die betrekking hebben op erfgoed.
  ActiviteitPlanning
  Erfgoedpodium oprichten2017
  De gemeente gaat samen met partners als Provincie Zuid-Holland en museum Swaensteijn, meer aandacht vestigen op de Limes in Leidschendam-Voorburg, door het Kanaal van Corbulo en Forum Hadriani beter bekend en beleefbaar te maken. Dit gebeurt in het kader van de voorbereiding van de Werelderfgoed-nominatie van de Romeinse Limes.
  ActiviteitPlanning
  Romeinse Limes bekend en beleefbaar maken2017 e.v.
 • Taakveld Media

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  216

  208

  1.951

  1.951

  1.951

  1.951

  Baten

  -253

  -238

  -240

  -240

  -240

  -240

  Bedragen x € 1.000,-

  De gemeente zet in op narrow- en broadcasting door de lokale omroep te transformeren naar een streekomroep.
  ActiviteitPlanning
  De vorming van een streekomroep bevorderen2017-2018
  Het is wenselijk om de bibliotheek zodanig te veranderen dat dit beter aansluit bij de wensen en behoeften van de samenleving.
  ActiviteitPlanning
  Keuze maken profilering en decentralisering bibliotheek2017 Q1
  Starten transformatie bibliotheek naar aanleiding van onderzoek2017-2018
 • Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie

  Rekening
  2015

  Begroting
  2016

  Begroting
  2017

  Begroting
  2018

  Begroting
  2019

  Begroting
  2020

  Lasten

  6.677

  7.242

  5.933

  6.078

  6.062

  6.099

  Baten

  -327

  -101

  -133

  -133

  -133

  -133

  Bedragen x € 1.000,-

  Het Groenstructuurplan helpt de balans tussen groen en bebouwing te bewaren. Het geeft op hoofdlijnen aan welk groen van belang is en waar de groenstructuur en de relatie tussen stad en land versterkt kunnen worden. Het plan garandeert het groene karakter van de gemeente in de toekomst.
  ActiviteitPlanning
  Boomstructuur Nieuwstraat aanleggen2017 Q1
  Groenzone Heuvelweg aanleggen
  Het Groenstructuurplan, het Beeldkwaliteitsplan en de bomennota bieden de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het groen. Deze plannen vormen de basis voor de uitwerking van de groenbeheerplannen per wijk.
  ActiviteitPlanning
  Wijkgroenbeheerplan Bovenveen opstellen2017
  Het Water- en Rioleringsplan is de basis voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem gaat in Leidschendam-Voorburg samen met een aantrekkelijke leefomgeving.
  ActiviteitPlanning
  Waterspoorpark Veen- & Binckhorstpolder opleveren2017 Q1
  Waterplan 't Loo opleveren2017 Q1
  De gemeente heeft ruim 160 speel- en sportplekken in de openbare ruimte. Het Speelruimteplan bevat de visie op sporten en spelen in de buitenruimte. Het laat zien wat de gemeente de komende jaren met de sport- en speelplekken gaat doen. Bewoners en met name kinderen krijgen de gelegenheid om mee te denken over de nieuwe inrichting.
  ActiviteitPlanning
  Uitvoeringsplan bij Speelruimteplan opstellen2017
  Samen met andere partners investeert de gemeente in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide. Zo werkt de gemeente ook aan een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.
  ActiviteitPlanning
  Meerjarenprogramma Duin, Horst en Weide uitvoeren2017 e.v.
  Dunea N.V. Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland levert betrouwbaar drinkwater en beheert de duinen tussen Monster en Katwijk.